ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings