นางอุษณีย์  ภูตานนท์
ปริญญาโท ศษ.ม.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   


 

น.ส.มนชนก  จันทบูรณ์
ปริญญาตรี กศ.บ.
 


 
 

น.ส.นันทิยา พงษ์ศิริกุล
ปริญญาโท กศ.ม.
 
   
นางสาวอนัญญา ทองทิพย์
ปริญญาตรี กศ.บ. , วท.บ.
   
นางสาวศมลวรรณ บุญมา
ปริญญาโท ค.ม.
 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings