น.ส.อารุณี กาเดร์
ปริญญาตรี ศศ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชาลี ตักเตือน
ปริญญาตรี กศ.บ.
 

 
นายชูเลิศ กองฉลาด
ปริญญาโท ศษ.ม.

  
นายสิทธิชัย สิมสกุล
ปริญญาตรี กศ.บ.

น.ส.ปรียาภรณ์ แสงอรุณ
ปริญญาตรี กศ.บ.
 

 
น.ส.โสภิดา เอ้งฉ้วน

  
น.ส.น้ำฝน ศุภนาม
ปริญญาตรี กศ.บ.


ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings