โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ที่ตั้ง 375 ถนน เพชรเกษม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82150 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กระทรวงศึกษาธิการ 
        โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7649-1274
        Website : www.kcp.ac.th
        Mail : kcp.kuraburi@gmail.com
        เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
        เขตพื้นที่บริการ   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ เทศบาลคุระ ตำบลแม่นางขาว ตำบลคุระ หมู่ 1 , 2 , 7 , 8
                                    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ พื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

        โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 70 ไร่ 0 งาน 38.62 ตารางวา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 เมษายน 2518
        ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2518 โดยมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม” ปีการศึกษา 2549 เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระราชสุดาฯสยามบรมบรมราชกุมารีโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างซ่อมแซม อาคารเรียน แล้วเสร็จเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม” และทรงเปิดป้ายโรงเรียนและอาคารเรียน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น ที่ 2 โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
        ปีการศึกษา 2518 เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 45 คน ครู 3 คนอาศัยโรงฝึกงานและหอประชุมของโรงเรียนชุมชนคุระบุรีเป็นที่เรียน
        ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ส้วม 1 หลัง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างในที่ราชพัสดุ ที่จัดไว้สำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ
        ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก 8 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง และได้ย้ายจากโรงเรียนชุมชนคุระบุรีมาใช้สถานที่ของโรงเรียนเอง (เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521)
        ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และส้วม 1 หลัง
        ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก เพิ่มขึ้นอีก 8 ห้องเรียน
        ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 216 ล อีก 1 หลัง
        ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 3 หลัง
        ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ 1หลัง

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings