นางคนึงนิตย์  ทองเทพ

ปริญญาตรี ศศ.บ.
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 

นางสาวนิศากานต์  กี้ประวัติ

ปริญญาตรี ศศ.บ.
เจ้าพนักงานธุรการ

  

นางเปรดสุดา  ช่วยชู

ปริญญาตรี บธ.บ.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวจินดา  สิงห์คำ

แม่บ้าน
 

 

นายวันชัย  ลิ่มสกุล

พนักงานขับรถ
  

นางสาวทิพวัลย์  บุญสิทธิ์


ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings