นางคนึงนิตย์ ทองเทพ
ปริญญาตรี ศศ.บ.
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
น.ส.นิศากานต์ กี้ประวัติ
ปริญญาตรี ศศ.บ.
เจ้าพนักงานธุรการ

  
นางเปรมยุดา ช่วยชู
ปริญญาตรี บธ.บ.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.จินดา สิงห์คำ
แม่บ้าน
 

 
นายวันชัย ลิ่มสกุล
พนักงานขับรถ

  

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings