ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ

:  นายเฉลิม จันทร์พงศ์

:  ผู้อำนวยการโรงเรียน

:  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)

:  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings