นายกำแหง จันทร์เขียว
ปริญญาตรี กศ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


น.ส.วรพรรณ ตะเคียนทอง
ปริญญาโท ศษ.ม..
 

 
น.ส.มณัสยา สำเภารัตน์
ปริญญาตรี ศป.บ.

  
นายพันธ์ปกรณ์ เดชา
ปริญญาตรี ศศ.บ. 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings