นายกำแหง  จันทร์เขียว

ปริญญาตรี กศ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาววรพรรณ  ตะเคียนทอง

ปริญญาโท ศษ.ม.
 

 

นางสาวมณัสยา  สำเภารัตน์

ปริญญาตรี ศป.บ.

  

นายพันธ์ปกรณ์  เดชา

ปริญญาตรี ศศ.บ.

นายภทรชล  ลิ่มฮกซี่

ปริญญาตรี ค.บ.
 

  

นางสาวอนิสา  ชุมบุญ

ปริญญาตรี ศษ.บ.

ผู้บริหารโรงเรียน

นายเฉลิม  จันทร์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Social Network

https://www.facebook.com/KCPschool.Official/?ref=settings