การสงเคราะห์บุตร

มงคล  คือ  สิ่งที่ทำให้ชีวิตโชคดี ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง หลักปฏิบัติที่ทำให้

ผู้ปฏิบัติมีความสุขและความเจริญ มี ๓๘ ประการ เรียกว่า มงคล ๓๘  ซึ่งในชั้นนี้ได้กำหนดให้ศึกษาเพียง ๓  เรื่อง ได้แก่  การสงเคราะห์บุตร  การสงเคราะห์ภรรยา (สามี)   และความสันโดษ

การสงเคราะห์บุตร

            การสงเคราะห์บุตรหรือการเลี้ยงดูลูก  เป็นมงคลข้อที่ ๑๒ คาถาบาลีว่า  ปุตฺตทารสฺส  สงฺคโห

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของมนุษย์   ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตามวัยช่วงเวลาอันยาวนานของชีวิต  ได้กำหนดให้วัยเด็กและวัยหนุ่มสาว  มีหน้าที่ช่วยเหลือดูแลบิดามารดา  เมื่อเติบโตขึ้นและแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นหลักฐาน  ก็มีหน้าที่เลี้ยงดูคู่ครองโดยยึดหลักธรรม

เป็นแนวทาง  ครั้นมีลูกก็ต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี  อบรมเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตตามวิธีที่ถูกต้องต่อไป
Comments