คำอธิบายรายวิชา

 คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 23102  คณิตศาสตร์  6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

 

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและหลักการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

               สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้โจทย์ปัญหา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูลและการนำไปใช้  การนำเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูล  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์   

การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ

                   โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ในสถานการต่างๆ

                  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ  มีการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    มีความเชื่อมั่นและมีวินัยในตนเอง      การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด

  4.2    ม. 3/3   ม. 3/4  ,ม. 3/5      

ค  5.1    ม. 3/1  ม. 3/2    , ม. 3/3  , ม. 3/4    

  5.2    ม. 3/1     

  5.3    ม. 3/ ม. 3/2 

ค  6.1    ม. 3/  ม. 3/2   ม. 3/3    ,  ม. 3/4  ,  ม. 3/5 , ม. 3/6 

 

รวม    16   ตัวชีวัด