7.ไฟฟ้าจากพลังงานลม

ไฟฟ้าจากพลังงานลม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากว่า 13 ปี ตลอดจนผลจากการติดตามเทคโนโลยีด้านกังหันลมมาโดยตลอดทำให้ กฟผ. มีความพร้อมที่จะติดตั้งกังหันลมในขนาดที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2539 กฟผ. จึงติดตั้งกังหันลม ขนาดกำลังผลิต 150 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยติดตั้งมาในประเทศไทย รวมทั้งกังหันลมชนิดนี้มีเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สำหรับการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็ยกเลิกการใช้งานกังหันลมขนาดเล็กที่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยและชำรุดเสียหาย ทำให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมรวม 170 กิโลวัตต์ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2541 ได้ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 180.124กิโลวัตต์.........  มีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปี 5เมตร/ วินาที

 
 

 รูปแสดงองค์ประกอบของกังหันลมแกนหมุนแนวนอน

Green Power มี curve กำลังลม

กังหันลม 5 kw

โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการเอง

และภาคเอกชนมีส่วนร่วม