โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๑  บ้านขุนแม่ลา ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒   ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๒๗  โดยมีนายอดุลย์   เงาแก้ว  เป็นครูคนแรกและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ โดยใช้แผนการสอนชาวเขา มีนักเรียน ๕๓ คน  ต่อมาได้รับครูบรรจุใหม่  ๑  อัตรา  คือนายถนอม  ใจยา  ได้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านแม่โถ 

             ในปีการศึกษา  ๒๕๒๘  ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ได้รับครูบรรจุ เพิ่ม คือนางสาวสุกัลยา  นวกุลพันธ์ และนายพิทักษ์  กาบแก้ว แต่มีคำสั่งให้นายพิทักษ์  กาบแก้ว  ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านแม่นาจาง

             ปีการศึกษา ๒๕๓๐   มีคำสั่งให้นายอดุลย์  เงาแก้ว ย้ายไปโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง  และให้นายพิทักษ์  กาบแก้ว  กลับสังกัดเดิม โดยมีนางสาวสุกัลยา  นวกุลพันธ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปจ.มส. ๒/๒๙  จำนวน  ๓  ห้องเรียน โดยสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๓๐

             ปีการศึกษา ๒๕๓๑  นายพิทักษ์  กาบแก้ว  ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดเชียงราย  และนางสุกัลยา  นวกุลพันธ์ ย้ายไปโรงเรียนบ้านแม่โถใต้  และได้รับครูมาบรรจุแทนคือ นางสาวสุกัญญา  สุขันคำ และนางสาวอุไรวรรณ  เนื่องจากจ้อย  โดยนางสาวอุไรวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

             ปีการศึกษา  ๒๕๓๒  ได้รับครูบรรจุใหม่ คือนางบรรณพร  แหล่งคำ และได้รับตำแหน่งนักการภารโรง คือ  นายวีรชัย  ศรีสุข  เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๓๒

             ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  นางอุไรวรรณ  เนื่องจากจ้อย  ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแม่จอ  นางสาวบรรณพร แหล่งคำ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และนางสาวสุกัญญา  สุขันคำ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ  และได้รับครุบรรจุแทน คือ นายสุรพล  อินทะนุ และนายธีรชัย  เสมานุสรณ์ ส่วนนางบรรณพร แหล่งคำ มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานการประถมอำเภอแม่ลาน้อย  ปีงบประมาณนี้ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๓๐๒/๒๘  จำนวน ๑ หลัง

             ในปีการศึกษา  ๒๕๓๔  นายวีรชัย  ศรีสุข  ตำแหน่งนักการภารโรงย้ายไปโรงเรียนบ้านแม่อมลาน  เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๔๓๔ โดยมีนายเดวิท พงศ์ศิริแสน  มาเป็นนักการภารโรงแทน  และวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๓๔ ได้รับครูบรรจุใหม่ คือ  นายเกษม  ยะมา มาแทนนางบรรพร  แหล่งคำ

             เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๓๕ นายชาญ  เมืองโคตร  มาเป็นครูใหญ่

             ปีการศึกษา ๒๕๓๖ นายชาญ  เมืองโคตร ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าแก่  นายธีรชัย  เสมานุสรณ์  โอนไปกรมสามัญ และได้บรรจุนางสาวบุญภรณ์  ญาณสร้อย และนายเกษม  ยะมา ย้ายไป สปจ.พะเยา

             วันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๓๖   ได้บรรจุนางสาวบุญโฮม  พิมพ์หอม มาแทนนายสุรพล  อินทะนุ  ซึ่งมีคำสั่งย้ายไปโรงเรียนบ้านแม่โถ

             วันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๓๗  ได้รับนายอภิชิต  วงค์คีรี  ตำแหน่งนักการภารโรงมาแทนนายเดวิท  พงศ์ศิริแสน

             วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘  ได้บรรจุนายประวิทย์   ก้อนสุรินทร์ แทนนางสาวบุญโฮม  พิมพ์หอม และวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๘ ได้รับครูบรรจุใหม่ คือ นางศิริพร  งามตา  และมีเจ้าหน้าที่ T.A  มาสร้างบ่อปลาแบบกระเบื้องโค้ง

             ปีการศึกษา ๒๕๓๙  โรงเรียนได้รับจัดสรรห้องห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการทางภาษา และได้รับครูบรรจุใหม่ คือ นางสาวพวงพกา  ทาทอง

             วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๓๙  นายสุพร  บำรุง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

             วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐  ได้รับจัดสรรเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

             วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๔๑  นายสุพร  บำรุง  ย้ายไป สปอ.ปาย  และได้รับครูบรรจุเพิ่ม  ๓  ตำแหน่ง คือนางสุรัตนา  แสงบุญ    นายกมล   แสงบุญ  และนางสาวนิภาภรณ์  ทากัณฑวงศ์  และนางสาวฐิติรัตน์  ศรีเมืองมา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

             ปีงบประมาณ  ๒๕๔๑ ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๓/๒๖  จำนวน ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  และชุดพัฒนาที่ ๒ โครงการกำจัดพืชเสพติดของกองพันทหารราบที่ ๑  กรมทหารราบที่  ๗  มาสร้างถังน้ำฝน และศาลาอเนกประสงค์

             วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๒  นายกมล  แสงบุญ   ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านป่าแก่ และได้รับนายทศพร  โหนขุนทด  มาดำรงตำแหน่งแทน

             วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓  ได้รับนายปวเรศ  รักไพรขันธ์  มาดำรงตำแหน่งนักการภารโรง แทนนายอุทิศ  เกียรติเนตร

             วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  ได้รับครูอัตราจ้างคือ นายทวีชัย  อัมพุธ

             วันที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๔๔  ได้รับนางนันทคร  คำพร  มาดำรงตำแหน่งแทนนายประวิทย์  ก้อนสุรินทร์  ซึ่งไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง

             วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ได้รับครูบรรจุใหม่ ๒ ตำแหน่งคือ นางสาวผาณิตดา  กรุณานำ  และนางสาวรัตนภรณ์  ทาหนองบัว

             วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ได้บรรจุนายมานพ  นาแพงสอน

             ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ได้รับนางสาวสมสุข  ภูวุฒิ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนางสาวฐิติรัตน์   ศรีเมือง

             วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖  นางนันทคร  คำพร  ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านแม่ออก  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  และนางสุกลัยา  วงศ์บุญ มาแทน

             วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๖  นายมานพ  นาแพงสอน  โอนย้ายไปกรมสามัญ  จังหวัดสระแก้ว

             วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  ได้รับบรรจุนายทรงวุฒิ  โยคะสิงห์ 

             ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสมบูรณ์  ไพรวัลย์  ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๔/๔๕  ๒  ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง

             วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๔๗  ได้รับบรรจุนางสายสุดา  ศิริ แทนนางผาณิตดา  กรุณานำ

             วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  ได้รับครูอัตราจ้าง เพิ่ม  ๑  ตำแหน่งคือ นายประพิณ  มะโนธรรม

             วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ได้รับนายมานพ  ทาปัญญา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนางสาวสมสุข   ภูวุฒิ

             วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับจัดสรรจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาของโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล  จำนวน ๑ ชุด

             วันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๔๘  ได้รับจานดาวเทียม  สำหรับอินเทอร์เนต

             วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  โรงเรียนได้ติดตั้งโทรศัพท์โดยใช้สัญญาณจานดาวเทียม

             วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ นางสายสุดา  ศิริ  ย้ายไปโรงเรียนบ้านแม่ลิด

             วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ได้รับครูบรรจุใหม่  ๒  ตำแหน่ง  คือนางสายฝน   เล่าเรียนดี มาแทนนางสายสุดา  ศิริ และนางสาวจารุนันท์   สิงห์ชู  มาแทนนายมานพ  นาแพงสอน

             วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยงอนุบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ขุนแม่ลาน้อย  จำนวน ๑  ตำแหน่ง คือ  นางสาวบัวจันทร์  ตระกูลสถาพร 

             วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๙  นายทวีชัย  อัมพุธ  ลาออกจากพนักงานราชการและได้รับนางสาวเมษา ชุมภูพันธ์มาแทนตำแหน่ง

             ปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ และได้ส่งมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐

             วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นายประพิณ  มโนธรรม พนักงานราชการ ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ