งานจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชย.ทอ.

            - ตามคำสั่งกรมช่างโยธาทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ...../61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชย.ทอ. เพื่อให้การซื้อหรือจ้าง ที่มิใช่การจ้างก่อสร้างของ ชย.ทอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงให้ดำเนินการดังนี้
            1. พิจารณาจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและอุปกรณ์สายช่างโยธา เพื่อให้ได้พัสดุที่มีมาตรฐานที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
            2. ติดต่อประสานหน่วยเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ทอ. เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและอุปกรณ์สายช่างโยธา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ทอ.
            3. สามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมปรึกษาได้ตามความเหมาะสม
            4. นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและอุปกรณ์สายช่างโยธา ที่กำหนดเป็นมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว เรียน จก.ชย.ทอ. พิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม                                                        
            5. กรณีที่กรรมการ ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ละครั้ง ให้จัดผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแทน
            6. รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะนำเรียน จก.ชย.ทอ.ทราบ ภายในแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ
            7. กวก.ชย.ทอ. รับผิดชอบในการแจกจ่ายคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและอุปกรณ์สายช่างโยธาที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
            8. นขต.ชย.ทอ. และ สน.ผชย.ชย.ทอ. ให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการ

Credit : ออกแบบและพัฒนาระบบโดย น.ท.นิธิวัฒน์ โต๊ะนาค, ร.ต.ภัคพล ศรีคงดวง, จ.ท.จักรกฤษณ์ กองพอด และนายอวิรุจ พ่วงรอด
             (ส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของกองทัพอากาศ ปี 2559 โดย กลุ่มกระป๋องรั่ว)

แสดง 4 รายการ
รายการรายละเอียดLink
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการรายละเอียดLink
A - ตรวจสอบคุณลักษะพัสดุและอุปกรณ์สายช่างโยธา  Click -  
A - ตรวจสอบจากหมายเลขจำแนกพัสดุ  Click -  
P - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (พ.ร.บ.มาตรา 9)  Click -  
R - เอกสารคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานคุณลักษณะเฉพาะฯ  Click -  
แสดง 4 รายการ
Comments