แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 1

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            สมบัติของจำนวนนับ              ชั้น  ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจในระบบจำนวน และสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

     ค 1.4.1  เข้าใจสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 

1.  นักเรียนสามารถหาตัวประกอบของจำนวนนับได้

2.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของจำนวนเฉพาะได้

3.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของตัวประกอบเฉพาะได้

4.  นักเรียนสามารถหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับได้

5.  อธิบายเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบด้วยวิธีต่างๆ ได้

6.  สามารถแยกตัวประกอบของจำนวนนับด้วยวิธีต่างๆ ได้

1.  ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว

2.  จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมี                ตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวเอง เรียกว่า จำนวนเฉพาะ

3.  ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ เรียกว่า ตัวประกอบเฉพาะ

4.  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ ประโยคที่แสดงการเขียนจำนวนนับนั้น           ในรูปการคูณของ              ตัวประกอบเฉพาะ

1.  ทบทวนเกี่ยวกับจำนวนนับ

2.  นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนนับ  มา 10จำนวน แล้วช่วยกันหาจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว

3.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเกี่ยวกับ             ตัวประกอบของจำนวนนับ พร้อมพิจารณาตัวประกอบของจำนวนนับจากตัวอย่างว่าจำนวนใดบ้างที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวเอง

4.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ

5.  ยกตัวอย่างจำนวนนับ 3 จำนวน                       บนกระดานดำ ให้นักเรียนพิจารณาว่า สามารถเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของจำนวนนับได้อย่างไรบ้าง

6.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ

7.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 1.1

1.  ใบงานที่ 1.1 การแยกตัวประกอบ

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 2

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            สมบัติของจำนวนนับ              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจในระบบจำนวน และสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

     ค 1.4.1  เข้าใจสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาตัวหารร่วมมากได้

2.  นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมากของจำนวนนับ โดยวิธีหา                 ตัวประกอบร่วม  วิธีแยกตัวประกอบ  และวิธีการหารสั้น

 

1.  ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  ของจำนวนนับใดๆ คือ                            ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถหารจำนวนนับตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัว

-  การหา ห.ร.ม. โดยวิธี

1.  พิจารณาตัวประกอบ

2.  การแยกตัวประกอบ

3.  การหารสั้น

1.  กำหนดจำนวนนับ 2 จำนวน ให้นักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนทั้งสองนั้น แล้วนักเรียนพิจารณาตัวประกอบร่วม และตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุด

2.  นักเรียนช่วยกันอภิปรายสรุปให้ได้ว่า ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนั้นๆ  เรียกว่า ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

3.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับใดๆ โดยวิธีการแยกตัวประกอบ และวิธีการหารสั้น โดยครูอธิบายประกอบ

4.    นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 1.2  ตัวหารร่วมมาก

 

 

 

 

 

1.  ใบงานที่ 1.2  ตัวหารร่วมมาก

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 3

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            สมบัติของจำนวนนับ              ชั้น  ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจในระบบจำนวน และสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

     ค 1.4.1  เข้าใจสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาตัวหารร่วมมากได้

2.  นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมากของจำนวนนับ โดยวิธียุคลิดได้

3.  นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ตัวหารร่วมมากในการแก้โจทย์ปัญหา และชีวิตประจำวันได้

1.  การหา ห.ร.ม. โดยวิธียุคลิด

2.  การนำ ห.ร.ม. ไปใช้ในการทอนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

3.  การนำ ห.ร.ม. ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา

1.  ครูสาธิตและอธิบายการหา ห.ร.ม. ด้วยใช้ขั้นตอนของยุคลิด โดยยกตัวอย่างจำนวนนับมา 2 จำนวน

2.  กำหนดโจทย์ 2 3 ข้อ นักเรียนทดลองหา ห.ร.ม. ของแต่ละข้อโดยใช้ขั้นตอนของยุคลิด จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกันเฉลยขั้นตอน และคำตอบที่ถูกต้อง

3.  ยกตัวอย่างเศษส่วน ครูชี้แนะวิธีการตัดทอนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ โดยการนำความรู้เรื่อง ห.ร.ม. ไปใช้ จากนั้นนักเรียนทดลองตัดทอนเศษส่วนโดยใช้ ความรู้เรื่อง ห.ร.ม.

4.  ยกตัวอย่างสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือตัวอย่างโจทย์ปัญหา พร้อมอธิบาย                       ให้นักเรียนพิจารณาการนำ ห.ร.ม.                      ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

5.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 1.2

 

1.  ใบงานที่ 1.2  ตัวหารร่วมมาก

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 4

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            สมบัติของจำนวนนับ              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจในระบบจำนวน และสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

     ค 1.4.1  เข้าใจสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับได้

2.  นักเรียนสามารถหาตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับโดยวิธีการพิจารณาพหุคูณ การแยกตัวประกอบ และการหารสั้นได้

3.  นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ ตัวคูณร่วมน้อยในการแก้โจทย์ปัญหา และชีวิตประจำวันได้

1.  ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) คือ ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจำนวนนับ

2.  การหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการพิจารณาพหุคูณ การแยกตัวประกอบ และการหารสั้น

3. การนำ ค.ร.น. ไปใช้ในการบวก ลบ เศษส่วน และแก้โจทย์ปัญหา

1.  กำหนดจำนวนนับ 2 จำนวน นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงพหุคูณของจำนวนนับทั้งสอง แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าผลคูณร่วมของจำนวนนับทั้งสองมีจำนวนใดบ้าง และผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดคือจำนวนใด

2.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ

ตัวคูณร่วมน้อย

3.  กำหนดโจทย์ให้นักเรียนหา ค.ร.น. 2 3 ข้อ จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกันเฉลย

4.  นักเรียนศึกษาวิธีการหา ค.ร.น. ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ และวิธีหารสั้น โดยครูอธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนฝึกทำโจทย์การหาร ค.ร.น. จำนวน 2 3 ข้อ โดยครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการนำ ค.ร.น.ไปประยุกต์ใช้ในการบวก ลบเศษส่วนและแก้โจทย์ปัญหา จากนั้นนักเรียนทำใบงานที่1.3

1.  ใบงานที่ 1.3 

ตัวคูณร่วมน้อย

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 5

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            สมบัติของจำนวนนับ              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจในระบบจำนวน และสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

     ค 1.4.1  เข้าใจสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและนำไปใช้แก้ปัญหาได้

มาตรฐาน ค1.1                 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

       ค 1.1.1  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ และจำนวนตรรกยะ

1.  นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้

2.  นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มได้

2.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนเต็มได้

3.  นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเต็ม

1.  ห.ร.ม.× ค.ร.น. = ผลคูณของสองจำนวนที่กำหนด        

2.  การทดสอบท้ายบท

 

 

 

 

 

1.  จำนวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวนเต็มวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์

2.  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม         

1.  กำหนดจำนวนนับสองจำนวน ให้นักเรียนหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จากนั้นให้นักเรียน หาผลคูณของจำนวนนับทั้งสอง แล้วพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม.   ค.ร.น. และผลคูณของจำนวนนับทั้งสอง

2.  นักเรียนอภิปรายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 1.4 

4.  นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบท

1.  สนทนาเกี่ยวกับจำนวนที่นักเรียนรู้จัก

2.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าถ้าต้องการบอกถึงจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์จำทำอย่างไร

3.  ครูอธิบายถึงการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์โดยใช้เส้นจำนวน

4.  นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างของจำนวนเต็ม

5.  นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวน จากนั้นทำใบงานที่ 2.1

1.  ใบงานที่ 1.4   ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

2.  แบบทดสอบท้ายบท

3.  ใบงานที่ 2.1 จำนวนเต็ม

4.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

3.  การทำแบบทดสอบ/ความถูกต้องของข้อสอบ

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 6

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            ระบบจำนวนเต็ม              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และความสามารถใช้การดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     ค 1.2.1  บวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้

1.  นักเรียนสามารถบวกจำนวนเต็มได้

1.  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

2.  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

3.  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ และการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก

1.  อธิบายเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวน

2.  ทบทวนการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

3.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร

4.  ครูอธิบายเกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ โดยใช้เส้นจำนวน และให้นักเรียนพิจารณาการหาผลบวกของจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ โดยใช้ค่าสัมบูรณ์

5.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ และการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก โดยครูอธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกันสรุปหลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็ม

7.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 2.2

1.  ใบงานที่ 2.2  การบวกจำนวนเต็ม 

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 7

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            ระบบจำนวนเต็ม                ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และความสามารถใช้การดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     ค 1.2.1  บวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้

1.  นักเรียนสามารถบวก ลบจำนวนเต็มได้

1.  จำนวนตรงข้าม

จำนวนตรงข้ามของ a เขียนแทนด้วย – a และ a + (– a) = (– a) + a = 0

จำนวนตรงข้ามของ – a คือ a

2.  การลบจำนวนเต็ม

ตัวตั้ง ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

1.  นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับจำนวนตรงข้าม จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกันสรุปเกี่ยวกับจำนวนตรงข้าม

2.  นักเรียนฝึกหาจำนวนตรงข้ามของจำนวนที่กำหนดให้

3.  ครูอธิบายวิธีการลบจำนวนเต็ม โดยอาศัยการบวก พร้อมยกตัวอย่างประกอบ จากนั้นนักเรียนฝึกทำโจทย์ โดยครูคอยให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้อง

4.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 2.3 เป็นการบ้าน

5.  นักเรียนและครูเฉลยแบบฝึกหัดใน               ใบงานที่ 2.3  การลบจำนวนเต็ม

6.  นักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการลบจำนวนเต็ม โดยอาศัยการบวก

 

 

 

1.  ใบงานที่ 2.3   การลบจำนวนเต็ม

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 8

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            ระบบจำนวนเต็ม                ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และความสามารถใช้การดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     ค 1.2.1  บวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้

1.  นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณจำนวนเต็มได้ 

การคูณจำนวนเต็ม

-  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

-  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ

-  การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก

-  การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

1.  ทบทวนเกี่ยวกับการคูณที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว โดยยกตัวอย่างให้นักเรียนหาผลคูณ จากนั้นนักเรียนพิจารณาว่าจำนวน          ที่นำมาคูณนั้นเป็นจำนวนเต็มชนิดใด         แล้วผลคูณเป็นจำนวนเต็มชนิดใด

2.  นักเรียนอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

3.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างโจทย์การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ  การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก และการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ โดยครูอธิบายประกอบ

4.  นักเรียนฝึกทำโจทย์ 5 10 ข้อ ครูคอยให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนอภิปรายสรุปหลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็ม

6.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 2.4

7.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบงานที่ 2.4

1.  ใบงานที่ 2.4   การคูณจำนวนเต็ม

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 9

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            ระบบจำนวนเต็ม                ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และความสามารถใช้การดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     ค 1.2.1  บวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้

1.  นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มได้ 

หลักเกณฑ์การหารจำนวนเต็ม

    นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสัมบูรณ์ของตัวหารมาหารกัน

1.  ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่หรือจำนวนเต็มลบทั้งคู่ จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก

2.  ถ้าทั้งตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ

1.  ทบทวนเกี่ยวกับการหารที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว โดยยกตัวอย่างให้นักเรียนหาผลหาร จากนั้นนักเรียนพิจารณาว่าจำนวน          ที่นำมาหารนั้นเป็นจำนวนเต็มชนิดใด         แล้วผลหารเป็นจำนวนเต็มชนิดใด

2.  นักเรียนอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

3.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างโจทย์การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ  การหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก และการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ โดยครูอธิบายประกอบ

4.  นักเรียนฝึกทำโจทย์ 5 10 ข้อ ครูคอยให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้อง

7.  นักเรียนอภิปรายสรุปหลักเกณฑ์การหารจำนวนเต็ม

5.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 2.5

6.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบงานที่ 2.5

1.  ใบงานที่ 2.5   การหารจำนวนเต็ม

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 10

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            ระบบจำนวนเต็ม                ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

     ค 1.1.1  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และจำนวนตรรกยะ

 

     ค1.1.4  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูป               สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1.  นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเต็ม

2.  นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติของจำนวนเต็มได้

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเลขยกกำลังได้

สมบัติของจำนวนเต็ม

-  สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

1.  สมบัติการสลับที่

2.  สมบัติการเปลี่ยนหมู่

3.  สมบัติการแจกแจง

-  สมบัติของหนึ่งและศูนย์

1.  สมบัติของหนึ่ง

2.  สมบัติของศูนย์

-  ทดสอบท้ายบทที่ 2

-  ความหมายของเลขยกกำลัง (บทที่3)

1.  ครูอธิบายสมบัติของจำนวนเต็มพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

2.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 2.6

3.  นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  อธิบายความหมายของเลขยกกำลัง                 การอ่านจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

2.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนจำนวนแทนจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง โดยครูอธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนทำใบงานที่ 3.1

1.  ใบงานที่ 2.6   สมบัติของจำนวนเต็ม

2.  ใบงานที่ 3.1

ความหมายของเลขยกกำลัง

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 11

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            เลขยกกำลัง              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

     ค1.1.4  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูป               สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1.  นักเรียนสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้

2.  นักเรียนสามารถเขียนจำนวนแทนจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้

1.  การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1

2.  การเขียนจำนวนแทนจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

1.  ทบทวนความหมายของเลขยกกำลัง

2.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1 โดยครูอธิบายประกอบ

3.  นักเรียนฝึกทำโจทย์การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า 1 จำนวน 3 5 ข้อ โดยครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบคำตอบ

3.  ยกตัวอย่างจำนวนที่เขียนในรูปเลขยกกำลัง  นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับจำนวนที่เขียนแทนจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังนั้น จากนั้นนักเรียนฝึกทำโจทย์ จำนวน 3 5 ข้อ แล้วเฉลยบนกระดานดำ

4.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.1

5.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.1

 

 

1.  ใบงานที่ 3.1

ความหมายของเลขยกกำลัง

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 12

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            เลขยกกำลัง              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

     ค1.1.4  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูป                สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และความสามารถใช้การดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     ค 1.2.1  บวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้

1.  นักรเรียนสามารถคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้

การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

m + n

n

m

  -  เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

a    + a   = a

1.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการคูณ                           เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก โดยครูอธิบายประกอบ

2.  นักเรียนและครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสมบัติการคูณเลขยกกำลัง

3.  ยกตัวอย่างการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก โดยใช้สมบัติของเลขยกกำลัง จากนั้นนักเรียนฝึกทำโจทย์ จำนวน 3 5 ข้อ

4.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.2.1

5.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.2.1

1.  ใบงานที่ 3.2.1

การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 13

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            เลขยกกำลัง              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

     ค1.1.4  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูป                สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และความสามารถใช้การดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     ค 1.2.1  บวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้

1.  นักรเรียนสามารถคูณ หารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้

การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

m - n

n

m

  -  เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก

a    ÷ a   = a

 

0

บทนิยาม  เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช้ศูนย์     a    = 1

n

a

-n

บทนิยาม  เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช้ศูนย์ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก    a     = 1

1.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาร                          เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก โดยครูอธิบายประกอบ

-n

0

2.  นักเรียนและครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสมบัติการหารเลขยกกำลัง

3.  อธิบายบทนิยามของ    a    ,  a

4.  ยกตัวอย่างการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก โดยใช้สมบัติของเลขยกกำลัง จากนั้นนักเรียนฝึกทำโจทย์ จำนวน 3 5 ข้อ โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.2.1

6.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.2.2

1.  ใบงานที่ 3.2.2

การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

2.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 14

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            เลขยกกำลัง              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

     ค1.1.4  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูป                สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

มาตรฐาน ค1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และความสามารถใช้การดำเนินการในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     ค 1.2.1  บวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง และนำไปใช้แก้ปัญหาได้

1.  นักเรียนสามารถเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้

2.  นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้แก้โจทย์ปัญหา หรือชีวิตประจำวันได้

-  การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

4

ตัวย่าง 1

48,000 = 4.8×10

-  การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่ในรูป               สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

-5

ตัวย่าง 2

0.0000365 = 3.65×10

-  โจทย์ปัญหา

-  การทดสอบท้ายบท     ที่ 3

 

1.  ทบทวนการคูณ หารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

2.  แนะนำให้นักเรียนรู้จักสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

3.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยครูอธิบายประกอบ

4. นักเรียนฝึกทำโจทย์การเขียนจำนวนให้อยู่รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 6 ข้อ โดยครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.3

6.  นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัดในใบงานที่ 3.3 การนำไปใช้

7.  นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลัง

1.  ใบงานที่ 3.3

การนำไปใช้

2.  แบบทดสอบท้ายบทที่ 3

3.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 15

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            พื้นฐานทางเรขาคณิต              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

     3.1.2 สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้

1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของจุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุมได้

2.  นักเรียนสามารถบอกชื่อ และเขียนสัญลักษณ์แทนจุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุมได้

3.  นักเรียนสามารถสร้างส่วนของเส้นตรง และแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้วงเวียน และ                     ไม้บรรทัดได้

  จุด บอกตำแหน่ง ไม่มีความกว้างและความยาว

   เส้นตรง มีความยาวไม่จำกัด ไม่มีความกว้าง และไม่มีจุดปลายทั้งสองข้าง

  ส่วนของส้นตรง  คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรง

  รังสี  คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว

  มุม  คือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน

-  การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

 

1.  นักเรียนศึกษาความหมาย และการเรียกชื่อจุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม จากใบความรู้ โดยครูอธิบายประกอบ

2.  นักเรียนทำใบงานที่ 4.1  จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

3.  ครูอธิบายวิธีการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงโดยใช้วงเวียน และไม้บรรทัด และการเขียนสัญลักษณ์แทนความยาวของส่วนของเส้นตรง

4.  นักเรียนฝึกสร้างส่วนของเส้นตรง ให้มี ความยาวตามที่กำหนด และการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ 4.2 ก และครูคอยให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 4.2 ส่วนของเส้นตรงและความยาวของส่วนของเส้นตรง 

1.  ใบความรู้ที่ 4.1

จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

2.  ใบงานที่ 4.1

จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

3.  ใบความรู้ที่ 4.2 การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

4.  ใบงานที่ 4.2 ก การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

5.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 16

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            พื้นฐานทางเรขาคณิต              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

     3.1.2 สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้

1.  นักเรียนสามารถสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้

2.  นักเรียนสามารถแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ได้

1.  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้

2.  การแบ่งแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้

1.  นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้จากใบความรู้ที่ 4.2ข การสร้างเกี่ยวกับมุม โดยครูอธิบายประกอบ

2.  นักเรียนฝึกสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่นักเรียนกำหนดขึ้นเอง 2 3 มุม ครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 4.2 ข  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้

4.  นักเรียนศึกษาวิธีการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้จากใบความรู้ที่ 4.2 ข โดยครูอธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนฝึกแบ่งครึ่งมุมที่นักเรียนสร้างขึ้นเอง 3 5 มุม โดยครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนทำแบบฝึกให้ในใบงานที่ 4.2 ข การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้

6.  นักเรียนอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการสร้างมุมและการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้

1.  ใบความรู้ที่ 4.2 ข การสร้างเกี่ยวกับมุม

2.  ใบงานที่ 4.2 ข การสร้างเกี่ยวกับมุม

3.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 17

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            พื้นฐานทางเรขาคณิต              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

     3.1.2 สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้

1.  นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ได้

2.  นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้ได้

1.  การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้

2.  การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้

1.  นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้จากใบความรู้ที่ 4.2ค  โดยครูอธิบายประกอบ

2.  นักเรียนฝึกสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ 2 3 ข้อ ครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 4.2 ค  การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้

4.  นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้จากใบความรู้ที่ 4.2 ค โดยครูอธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนฝึกสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้2 3 ข้อโดยครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนทำแบบฝึกให้ในใบงานที่ 4.2 ค สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้

6.  นักเรียนอภิปรายสรุปบทเรียน

1.  ใบความรู้ที่ 4.2 ค การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก

2.  ใบงานที่ 4.2 ค การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก

3.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 18

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            พื้นฐานทางเรขาคณิต              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

     3.1.2 สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้

1.  นักเรียนสามารถสร้างมุมที่มีขนาด 90 องศา 45 องศา และ 60 องศาได้

 

1.  การสร้างมุมที่มีขนาด 90 องศา 45 องศา และ 60 องศาโดยใช้ไม้บรรทัด และวงเวียน

1.  นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับ 90 และ 45 องศาจากใบความรู้ที่ 4.3 ก  โดยครูอธิบายประกอบ

2.  นักเรียนฝึกสร้างมุมให้มีขนาด 90 และ 45 องศา 2 3 ข้อ ครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 4.3 ก   การสร้างมุมให้มีขนาดต่างๆ

4.  นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างมุมให้มีขนาด 60 องศา จากใบความรู้ที่ 4.3 ก โดยครูอธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนฝึกสร้างมุมให้มีขนาด 60 องศา 2 3 ข้อโดยครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนฝึกสร้างมุมอื่นๆ ที่อาศัยความรู้เรื่องการสร้างมุมที่มีขนาด 90 ,  45 และ 60 องศา จากนั้นนักเรียนทำแบบฝึกให้ในใบงานที่ 4.3 ก การสร้างมุม

6.  นักเรียนอภิปรายสรุปบทเรียน

1.  ใบความรู้ที่ 4.3 ก การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ

2.  ใบงานที่ 4.3 ก การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ 

3.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 19

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            พื้นฐานทางเรขาคณิต              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

     3.1.2 สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้

1.  นักเรียนสามารถสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้ได้

2.  นักเรียนสามารถสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และมีระยะห่างตามที่กำหนดได้

1.  การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้

2.  การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และมีระยะห่างตามที่กำหนด

1.  นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้จากใบความรู้ที่ 4.3 ข  โดยครูอธิบายประกอบ

2.  นักเรียนฝึกสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้ 2 3 ข้อ ครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 4.3 ข การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจุดหนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้ 

4.  นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และมีระยะห่างตามที่กำหนด จากใบความรู้ที่ 4.3 ข โดยครูอธิบายประกอบ จากนั้นนักเรียนฝึกสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และมีระยะห่างตามที่กำหนด2 3 ข้อโดยครูคอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง

5.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานที่ 4.3 ข การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และมีระยะห่างตามที่กำหนด

1.  ใบความรู้ที่ 4.3 ข การสร้างเส้นขนาน

2.  ใบงานที่ 4.3 ข การสร้างเส้นขนาน 

3.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบฝึกหัดในใบงาน/ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ 20

รหัสวิชา             ค31101             ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

เรื่อง            พื้นฐานทางเรขาคณิต              ชั้น   ม.1  / 5 / 6 / 9 / 11 / 13           เวลา  3  ชั่วโมง              ครูผู้สอน   นางสาวสมลักษณ์  เทศประสิทธิ์

มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

วิธีวัดผล/ประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ

มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้

     3.1.2 สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้

1.  นักเรียนสามารถสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยไม่เน้นการพิสูจน์ได้

1.  สรุปบทเรียนเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต

-  จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

-  การสร้างพื้นฐาน

-  การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

2.  ทดสอบท้ายบทเรียน

1.  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับพื้นฐานทางเรขาคณิต นิยามของ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม การสร้างส่วนของเส้นตรง การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุม การสร้างเส้นตั้งฉาก การสร้างมุมให้มีขนาดต่างๆ การสร้างเส้นขนาน

2.  นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทที่ 4 เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ใบความรู้

2. แบบทดสอบ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต

3.  แหล่งเรียนรู้

     -  ห้องสมุด

     -  Internet  

1.  การตอบคำถาม/ความถูกต้อง สมเหตุสมผลของคำตอบ

2.  การทำแบบทดสอบ/ความถูกต้องของข้อสอบ

 

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      ลงชื่อ............................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ...........................................................................................................................ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
Comments