เครื่องมืองานช่าง

เครื่องมืองานช่าง  แบ่งออกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้
1.  เครื่องมือประเภทวัด
2.  เครื่องมือประเภทตัด
3.  เครื่องมือประเภทไส
4.  เครื่องมือประเภทเจาะ
5.  เครื่องมือประเภทจับยึด
6.  เครื่องมือประเภทขันและไข
7.  เครื่องมือประเภทตอก
 
Comments