จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยระบบ สื่อ INTRANET

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางรัตนาพร  พัทบุรี

ผลสอบ ONET
  ป.6 ปี 2556...คลิ
ผลสอบ ONET  ป.6 ปี 2555...คลิก
         


ภาพกิจกรรม 2556

สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

คณะครูโรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง...เป็นกิจกกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2556...คลิกดูภาพ

ประชุมผู้ปกครอง/เยี่ยมชั้นเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา   และชี้แจงงบประมาณ  งาน  กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ในปีการศึกษา  2556....ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังดีมาก..พร้อมเยี่ยมชมชั้นเรียนอย่างมีความสุข....คลิกดูภาพ