HOME

ประชาสัมพันธ์ 


 วิสัยทัศน์

โรงเรียนขุขันธ์เป็นสถานศึกษาที่ครูดี  นักเรียนดี  ครูเก่ง  นักเรียนเก่งมีศักยภาพ

เป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งวิถีไทยได้อย่างเป็นสุข


คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา


อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายดี มีชีวิตเรียบง่าย สู้สิ่งยาก


เอกลักษณ์ของโรงเรียนขุขันธ์

ขุขันธ์โรงเรียนงาม น้ำใจประเสริฐ ล้ำเลิศวิทยาการ ยอดเยี่ยมงานอนามัย