หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เพื่อการศึกษ 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นัมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28

 
ชื่อ : นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน


ชื่อ : นายอัษกร ตัณฑกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
ผู้บริหารระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
คำขวัญวันครู
คำขวัญวันครู ปี 2559
กิจรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมชั้นม.1ปี2559
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนขุขันธ์  ปีการศึกษา 2559


นางนารีรัตน์  ขันเงิน
         ครู

นางสาวพันนิภา  จันทะโสม
ครู
นายถนัด  มนทอง
พนักงานราชการ

นางสาวอมรรัตน์  มะนู
    ครูอัตราจ้าง

นายกิตติกวิน  โพธิ์กุล
นักศึกษาฝึกสอน

นายจตุรงค์  สนทนา 
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน 
ครู

นางสาวธัณกนก  คิ้วสุวรรณ
ครู

นายศิภกาญจน์  เสมอ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุกัญญา  มันตะ
ครูอัตราจ้าง 
นางสาวอรอุมา  วิสัย
ครู

นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
                    ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาวัลย์  จันทะมั่น
ครู

นางสาวณัฐธิดา  ไชยโพธิ์
ครูอัตราจ้างนายฉัตรชัย  ราศรี
นักศึกษาฝึกสอนหน้าเว็บย่อย (1): จากใจผู้บริหารระดับ
Comments