หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์เพื่อการศึกษ 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นัมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28

 
ชื่อ : นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน


ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
ผู้บริหารระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
นางจิราพร  อสิพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
นางวณัศิกานต์  ศรีทะบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
นางจิรารัตน์  คำผง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์

   นางนารีรัตน์  ขันเงิน
         ครูชำนาญการ
          วิทยาศาสตร์

นางสาวพันนิภา  จันทะโสม
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทยหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน 
ครู

นางสาวธัณกนก  คิ้วสุวรรณ
ครู

 
นางสาวอรอุมา  วิสัย
ครู

นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
                    ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาวัลย์  จันทะมั่น
ครูหน้าเว็บย่อย (1): จากใจผู้บริหารระดับ
Comments