สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2548

โพสต์4 ก.ย. 2553 20:56โดยARITAT PONGPIRIYAPORN

ลำดับที่

วัน / เดือน /ปี

รายการรางวัลที่ได้รับ

1

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันการเล่านิทานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  1 โดยเด็กหญิงขวัญชนก  มุกดาอนันต์  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

2

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันการเล่านิทานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  1 โดยเด็กหญิงภาณิภัค  รังคกูลนุวัฒน์  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

3

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันการเล่านิทานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  1 โดยเด็กหญิงลัทธวรรณ   ฉันท์ทอง  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

4

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันการเล่านิทานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  1 โดยเด็กหญิงลัทธวรรณ   ฉันท์ทอง  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

5

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันการเล่านิทานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  1 โดยเด็กหญิงกัณฐิสา    คูณวัฒนาพงศ์  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

6

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันการเล่านิทานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  1 โดยเด็กชายพัทธจักษ์   ศิระจตุพัทธ์  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

7

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันการเล่านิทานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  1 โดยเด็กหญิงอพิชญา เสงี่ยมพุทธคุณ  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

8

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  เพื่อการสื่อสาร  ช่วงชั้นที่ 1 โดยเด็กหญิงอพิชญา  เสงี่ยมพุทธคุณ  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1

9

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  เพื่อการสื่อสาร  ช่วงชั้นที่ 1 โดยเด็กหญิงธนพร  มุ่งเจริญพร  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1

10

15  มกราคม  2548

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ  เพื่อการสื่อสาร  ช่วงชั้นที่ 1 โดยเด็กหญิงกวิสรา  จันทร์พันธ์  ในงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1

11

27 29 มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง   การเล่านิทาน (ภาษาอังกฤษ)  ช่วงชั้นที่ 1  โดยเด็กหญิงอภิชญา เสงี่ยมพุทธคุณ  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์

12

27 29  มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ช่วงชั้นที่ 1  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์  งานจอมพระนิทรรศ  ครั้งที่ 4  โดยเด็กหญิงธนพร  มุ่งเจริญพร  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

13

27 29  มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  1  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์  ในงานจอมพระนิทรรศ  ครั้งที่ 4  โดยเด็กหญิงลัทธวรรณ   ฉันท์ทอง

14

27 29  มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  1  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์  ในงานจอมพระนิทรรศ  ครั้งที่ 4  โดยเด็กหญิงพาณิภัค   คูณวัฒนาพงษ์

15

27 29  มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  1  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์  ในงานจอมพระนิทรรศ  ครั้งที่ 4  โดยเด็กหญิงธรยา   สุรีย์ฉาย

16

27 29  มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  1  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์  ในงานจอมพระนิทรรศ  ครั้งที่ 4  โดยเด็กหญิงขวัญชนก   มุกดาอนันต์

17

27 29  มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  1  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์  ในงานจอมพระนิทรรศ  ครั้งที่ 4  โดยเด็กชายต่อเกียรติ   พงศ์พิริยาภรณ์

18

27 29  มกราคม 2548

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  1  การแข่งขันความเป็นเลิศนักเรียนจังหวัดสุรินทร์  ในงานจอมพระนิทรรศ  ครั้งที่ 4  โดยเด็กชายพัทจักษ์   ศิรจุตุพัฒน์

1-1 of 1