การงานอาชีพ การจัดสวนถาดแบบชื้น

โพสต์13 ก.ย. 2553 22:49โดยto B   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2553 22:49 ]
การงานอาชีพ การจัดสวนถาดแบบชื้น                  
เครือข่าย ระดับชั้น ประเภท โรงเรียน คำนำหน้า ชื่อ (นักเรียน) นามสกุล (นักเรียน) คำนำหน้า (ครู) ชื่อ (ครู) นามสกุล (ครู) ลำดับที่ เหรียญ
เมืองสุรินทร์3 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านระไซร์สองชั้น เด็กชาย    ธิติวุฒิ  เฉลียวไว นาง       ใจอารี แก่นเพชร 1 ทอง
เมืองสุรินทร์3 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านระไซร์สองชั้น เด็กชาย ณัฐพงศ์ มีธรรม นาย      วีรพันธ์  ชูเส้นผม 1 ทอง
เมืองสุรินทร์3 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านระไซร์สองชั้น เด็กหญิง     จีรภา คงศรี       1 ทอง
เมืองสุรินทร์6 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน ทัพกระบือ เด็กหญิง จันทรา สืบสาย นาง วรวัลญธ์ แสงภักดี 2 ทอง
เมืองสุรินทร์6 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน ทัพกระบือ เด็กหญิง อรัญญา กลีบขยาย       2 ทอง
เมืองสุรินทร์6 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน ทัพกระบือ เด็กหญิง พัณณิดา ใจเหลือดี       2 ทอง
เมืองสุรินทร์2 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านโคกเมือ เด็กหญิง ปณิตา นิทะรัมย์ นาย บรรจง หวังทรัพย์ 3 ทอง
เมืองสุรินทร์2 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านโคกเมือ เด็กหญิง ณัชชา พร้อมพูน       3 ทอง
เมืองสุรินทร์2 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านโคกเมือ เด็กหญิง สุทธิดา สุบินรัมย์       3 ทอง
เมืองสุรินทร์4 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน พระกุมารสุรินทร์ เด็กหญิง    สราชล มีศรี นางสาว อุษณีย์ ผลจันทร์ 4 ทอง
เมืองสุรินทร์4 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน พระกุมารสุรินทร์ เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีสนมาก       4 ทอง
เมืองสุรินทร์4 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน พระกุมารสุรินทร์ เด็กชาย ปารเมศ นามยี่       4 ทอง
เมืองสุรินทร์5 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านแกใหญ่ เด็กหญิง    อรนภา ปัดภัย       5 ทอง
เมืองสุรินทร์5 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านแกใหญ่ เด็กหญิง    ชลธิชา พวงศรี นางสาว นิศารัตน์ นิลศักดิ์ 5 ทอง
เมืองสุรินทร์5 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านแกใหญ่ เด็กชาย สิทธิพล สนทอง นาง วิภาพันธ์ นิทอง 5 ทอง
เมืองสุรินทร์1 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านดงมัน เด็กหญิง ปาริดา ใจหาญ นาง วิลาวัลย์ วงศ์รุจิโรจน์ 6 ทอง
เมืองสุรินทร์1 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านดงมัน เด็กหญิง ดลนภา มีทอง       6 ทอง
เมืองสุรินทร์1 ป.4 - ป.6 ทีม 3 คน บ้านดงมัน เด็กหญิง กสิวัฒน์ อ่านไธสง       6 ทอง
เมืองสุรินทร์6 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน ทัพกระบือ เด็กหญิง ชวิศา สร้อยดอก นาง วรวัลญธ์ แสงภักดี 1 ทอง
เมืองสุรินทร์6 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน ทัพกระบือ เด็กหญิง สุพัตรา สามารถ       1 ทอง
เมืองสุรินทร์6 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน ทัพกระบือ เด็กหญิง กรรณิการ์ พัชรานุ       1 ทอง
เมืองสุรินทร์2 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน สาธิต ม.ราชภัฎสุรินทร์ เด็กชาย สิรวิช      วงษ์ษา นางสาว ธนิต  ตะเคียนเกลี้ยง 2 ทอง
เมืองสุรินทร์2 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน   เด็กชาย ชัยอนันต์     เป็นตามวา       2 ทอง
เมืองสุรินทร์2 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน   เด็กชาย รัฐพงษ์     ดาศรี       2 ทอง
เมืองสุรินทร์5 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน บ้านแกใหญ่ นาย นิมิตชัย หมื่นศรีภูมิ นาง ผกามาศ แสนปลื้ม 3 ทอง
เมืองสุรินทร์5 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน บ้านแกใหญ่ นาย เอกชัย เหลาเงิน       3 ทอง
เมืองสุรินทร์5 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน บ้านแกใหญ่ นาย ไชยบดิลย์ ยอดพรหม       3 ทอง
เมืองสุรินทร์1 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน บ้านดงมัน นางสาว วันเพ็ญ ภูมิสุข นางสาว นิตยา บุญโสดากร 4 ทอง
เมืองสุรินทร์1 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน บ้านดงมัน เด็กหญิง สุนันทา สามสี       4 ทอง
เมืองสุรินทร์1 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน บ้านดงมัน เด็กหญิง ดรุณี ใจหาญ       4 ทอง
เมืองสุรินทร์3 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน                
เมืองสุรินทร์3 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน                
เมืองสุรินทร์3 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน                
เมืองสุรินทร์4 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน                
เมืองสุรินทร์4 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน                
เมืองสุรินทร์4 ม.1 - ม.3 ทีม 3 คน                
                   
 
                   
                   
 
                   
Comments