ประวัติวิทยาลัย


 

ประวัติโดยย่อ

      วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 2 บ้านพะวง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) มีดำริที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพการประมงขึ้น โดยมีหน่วยงานร่วมพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ กรมประมงสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

        ปีการศึกษา 2523  วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2523 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “วิทยาลัยประมงสงขลา” ให้สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) นับเป็นประมงแห่งแรกของประเทศไทย
        ปีการศึกษา 2527  วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2527 ทางวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกของการสอน และได้ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
        ปีการศึกษา 2528  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยประมงสงขลา” เป็น“วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์”
        ปีการศึกษา 2528  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2528 ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการก่อสร้าง
        ปีการศึกษา 2541  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้จากเดิม “วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์” เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์” จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

        ปัจจุบันวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ ทำการสอน 2 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 
Comments