แบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน 4 ตัวบ่งชี้
 และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

คลิ๊กได้เลยครับ......


1. แบบม.6/6.4/ศิลปะ วัฒนธรรม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Comments