2.5 ภาคเรียนที่ 1/2563


แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วิทยาลัย....................................

                                      วันที่.......................................

เรื่อง     ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ประจำภาคเรียนที่ ......../๒๕๖๑

เรียน    ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

         

          ด้วยข้าพเจ้า...................................................ตำแหน่ง    ครู   สาขาวิชา........................................

มีความประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)    ประจำภาคเรียนที่ ......../๒๕๖๑   มีรายละเอียดดังนี้

          1. ชื่อกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  .................................................................

2. สมาชิกกลุ่ม จำนวน...............คน ประกอบด้วย

2.1 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................

2.2 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................

2.3 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................

2.4 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................

3. ผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่ม (ถ้ามี) ชื่อ- สกุล......................................................................................

ตำแหน่ง...................................................สังกัด..........................................................................

4. สถานที่ประชุมกลุ่ม   ห้อง......................อาคาร.........................

5. วันเวลาประชุมกลุ่ม     วัน..........................เวลา...........................

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

 

                                                                  (.....................................)

ตำแหน่ง.................................................

แผนกวิชา...............................................

   ผู้อำนวยความสะดวกกลุ่ม PLC

ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา..................................................................

ลงชื่อ...........................................

(..................................................)

หัวหน้าแผนกวิชา.......................

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

.............................................................................

ลงชื่อ...........................................

                                                                                       (..................................................)
Comments