1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2561
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1. สร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. สามารถนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2562
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1. สร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. สามารถนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2563
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1. สร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. สามารถนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2564
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1. สร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. สามารถนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2565
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1. สร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. สามารถนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 

Comments