ประวัติ

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เปี่ยมแสง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/และเทคโนโลยี

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทบุคลากร ข้าราชการครู ศาสนา... พุทธ ...เชื้อชาติ.. ไทย ..สัญชาติ.ไทย..

ภูมิลำเนาเดิม..กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ตามทะเบียนบ้าน

รหัสประจำบ้าน.. 1009-203314-8...บ้านเลขที่. 220...หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท62

ถนน…สุขุมวิท…….แขวง…บางจาก……….. เขต พระโขนง......จังหวัด…กรุงเทพมหานคร…รหัสไปรษณีย์ …10260..โทรศัพท์ …084-9089499
ที่อยู่ปัจจุบัน

รหัสประจำบ้าน.. 1009-203314-8...บ้านเลขที่. 220..ซอย สุขุมวิท62 ถนน…สุขุมวิท แขวง…บางจาก.เขตพระโขนง......จังหวัด…กรุงเทพมหานคร…รหัสไปรษณีย์ …10260..โทรศัพท์ …084-9089499

E-Mail POELLO@SANOOK.COM

G-Mail SUMETH5555@GMAIL.COM