คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คําอธิบายรายวิชา
ค 21201 คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม กลมสาระการเร ุ ียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาฝกทักษะ / กระบวนการในสาระตอไปนี้
การประยุกต 1รูปเรขาคณิตจํานวนนับ รอยละในชีวิตประจําวัน ปญหาชวนคิด
จํานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตางๆ 
การประยุกตเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังการคดคิ ํานวณ โจทยปญหา
การสรางการสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน สรางมุมขนาดตางๆ
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ
การแกปญหาการใหเหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรูความคิด
ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็น
คุณคาและเจตนคติที่ดีตอคณิตศาสตรสามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
การวัดและการประเมินผล ใชวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเปนจริงใหสอดคลองกับ
เนื้อหาและทักษะที่ตองการวัด
                ผลการเรียนรทูี่คาดหวัง
1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณตศาสตร ิ แกปญหาต  างๆ ได
2. ตระหนกถั ึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
3. อานและเขยนต ี ัวเลขโรมันได
4. บอกคาของเลขโดดในตวเลขฐานต ั างๆ ที่กําหนดใหได 
5. เขียนตวเลขฐานท ั ี่กําหนดใหเป นตัวเลขฐานตางๆ ได
6. ใชความรูเกยวก ี่ ับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหาได  และตระหนกถั ึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
7. ใชการสรางพื้นฐานสรางม  ุมขนาดตางๆ ได
8. ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นไดและใชความรูและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแกปญหาตางๆ ได