• ใบงานที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ                     >>>Click<<<
  • ใบความรู้ เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ             >>>Click<<<
  • ระเบียบการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561     <<<Click>>>
  • ผลสอบกลางภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ   <<<Click>>>
  • ส่งแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน                                    <<<click>>>
www.vec.go.th