ข่าวประชาสัมพันธ์


  • แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน
  • วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว " สืบสานประเพณีสงกรานต์." วันที่  11  เมษายน 2561
  • วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2560   เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2560 ที่ผ่านมา 

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

  • วิทยาลัยลงทะเบียน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2-3และปวส.2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  • วิทยาลัยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับชั้น  ปวส. 1  วันที่  8  พฤษภาคม  2561
  • วิทยาลัยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับชั้น  ปวช. 1  วันที่  7  พฤษภาคม  2561
  •  

ข่าวครู - บุคลากร

  • วิทยาลัยจัดอบรมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสถานศึกษา (วิทยากร ดร.อนันต์  หอมพิกุลและคณะ)
  • วิทยาลัยจัดอบรมครู " อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)รุ่นที่ 1 (วิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์)  พนักงานรัฐและครูพิเศษ  วันที่  28-29 มีนาคม  2561
  • วิทยาลัยจัดอบรมครู " อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)รุ่นที่ 1 (วิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์)  แก่ข้าราชการครู วันที่  26-27 มีนาคม  2561   

 ภาพกิจกรรม


 


Facebook ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารข้อมูล ด้านการศึกษา 

รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-run