แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย                            ช่วงชั้นที่    (ชั้นประถมศึกษาปีที่๔)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕  การอ่านจับใจความ                 จำนวน  ๑  ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่    เรื่อง  หลักการอ่านในใจ                           เวลา    ชั่วโมง

ผู้สอน  นางธิติมา    รัตน์รองใต้                       สอนวันที่         เดือน                         พ.ศ.  ๒๕๕๔  

 

 

 

 

 

 


มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน

มาตรฐาน  ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญ

                การอ่านในใจเป็นการฝึกอัตราเร็วในการอ่าน  ผู้อ่านต้องใช้สมาธิ  สติ  ในการอ่าน

ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน  หาความรู้  และทำความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน  จะทำให้จับใจความสำคัญ ของเรื่องที่อ่าน  ผู้อ่านที่มีความสามารถอ่านในใจจะเข้าใจละเรียนรู้ในเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว  

 ตัวชี้วัด  มาตรฐาน  ท ๑.๑    ป.๔/3    ป.๔/๘

                 มาตรฐาน  ท.๒.๑   ป.๔/๒

-          อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน                          

-          มีมารยาทในการอ่าน

-          เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

                ๑.  จุดประสงค์ปลายทาง

                            นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอ่านในใจ    และมีมารยาทในการอ่านได้

                ๒.  จุดประสงค์นำทาง

                                ๒.๑  นักเรียนสามารถอ่านในใจตามหลักการอ่านได้

                                ๒.๒ นักเรียนสามารถบอกวิธีการอ่านในใจได้อย่างถูกต้อง

                                ๒.๓  นักเรียนสามารถบอกหลักปฏิบัติในการอ่านในใจได้

                                ๒.๔  นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้                 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

              ๑.  ความสนใจและใฝ่รู้ใฝ่เรียน

              ๒.  ความซื่อสัตย์

              ๓.  ความมีระเบียบวินัยระเบียบ

              ๔.  ความรับผิดชอบในงาน

              ๕.  การตรงต่อเวลาในการทำงาน

สาระการเรียนรู้

              ๑.  การอ่าน

                     ๑.๑  การอ่านในใจ

              ๒.  การเขียน

                     ๒.๑  การเขียนคำถามและคำตอบจากเรื่องที่อ่าน

กระบวนการเรียนรู้

                ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                           ๑.  นักเรียนดูแผนภูมิเพลง     อ่านในใจ  แล้วอ่านออกเสียงพร้อมกัน  ร้องเป็นเพลงตามครู    เที่ยว  แล้วให้นักเรียนร้องเอง    เที่ยว  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง  ครูถามนำเพื่อโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้  (เนื้อเพลงในภาคผนวก)

                           ๒.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนที่ครูแจกให้

                ขั้นสอน

                         ๑.  นักเรียนรับใบความรู้ที่    และ๒  ที่ครูแจกให้  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาถึงวิธีการอ่านในใจ  และหลักปฏิบัติในการอ่านในใจ  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนแต่ละคนแล้วประเมินพฤติกรรมการอ่านเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการอ่านในครั้งต่อไป   

                        ๒.  นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงหลักและวิธีการอ่านในใจ  ครูให้ความรู้และเสนอแนะหลักการอ่านในใจเพิ่มเติม  เพื่อถือเป็นพื้นฐานในการอ่านในใจต่อไป  ดังนี้

                                   ๒.๑  นั่งหรือยืนให้เหมาะสม

                              ๒.๒  จับหนังสือให้ถูกต้อง  ซึ่งมี    วิธี  คือ

                                        ๒.๒.๑  นั่ง  หนังสือวางบนโต๊ะ  มือขวาจับมุมบนด้านขวา  ใช้นิ้วเตรียมพร้อมที่จะพลิกหน้าต่อไป  มือซ้ายวางบนหน้าซ้าย  หนังสือห่างจากหน้าผู้อ่านประมาณ  ๑๒  นิ้ว

                                            ๒.๒.๒  ยืน  ประคองหนังสือด้วยมือซ้าย  มือขวาจับมุมบนด้านขวา  โดยใช้นิ้วเตรียมพร้อมที่จะพลิกหน้าต่อไป  หนังสือห่างจากหน้าผู้อ่านประมาณ  ๑๒  นิ้ว

                                 ๒.๓  ขณะอ่าน

                                        ๒.๓.๑  ไม่เอียงคอ

                                             ๒.๓.๒  ไม่ส่ายหน้าตามบรรทัด

                                        ๒.๓.๓  ไม่ชี้ตามตัวอักษร

                                        ๒.๓.๔  ไม่เอามือเท้าคาง  (นั่งอ่าน)

                                    ๒.๔  ความเข้าใจในการอ่าน

                                             ๒.๔.๑   อ่านได้ถูกต้อง

                                        ๒.๔.๒  รู้ความหมายของเรื่อง  (ประโยค  วลี)  ได้

                                        ๒.๔.๓  จับรายละเอียดเรื่องที่สำคัญได้

                                        ๒.๔.๔  วิจารณ์ตัวละครได้                            

 ที่มา  :  กรมวิชาการ,  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๔๖)  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หน้า  ๒๙๓                       

                            ๓.  นักเรียนศึกษาวิธีการอ่านในใจ  และหลักปฏิบัติในการอ่านในใจเสร็จ  ครูแจกแบบฝึกทักษะที่    และ๒  ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจง  นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึก

                            ๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม)  ให้แต่ละกลุ่มฝึกอ่านในใจ  โดยนำหลักการอ่านในใจมาฝึกการอ่านในใจจากใบความรู้ที่  ๓ เรื่อง  มารยาทในการอ่าน                                                           

                            ๕.  เมื่อจากอ่านในใจเสร็จแล้ว  นักเรียนช่วยกันสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  โดยครูคอยแนะนำเพิ่มเติม

                            ๖.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแบบฝึกทักษะที่    เสร็จแล้วส่งให้ครูตรวจตอบ กลุ่มใดทำคะแนนได้มาก  ครูให้เพื่อน ๆ  ชมเชยและปรบมือให้

               ขั้นสรุป

                            ๗.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการอ่านในใจอีกครั้งหนึ่ง 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

               ๑.  แผนภูมิเพลง  อ่านในใจ

              ๒. ใบความรู้ที่      และ๓

              ๓.  แบบฝึกทักษะที่      และ๓

กระบวนการวัดผลประเมินผล

              ๑.  วิธีการวัดผลและประเมินผล

                     ๑.๑  การสังเกต

                            ๑.๑.๑   สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

                            ๑.๑.๒  สังเกตมารยาทในการอ่านของนักเรียน 

                     ๑.๒.  การตรวจผลงาน

                            ๑.๒.๑   ตรวจแบบฝึกทักษะที่      และ๓

              ๒.  เกณฑ์การประเมิน

                     ๒.๑  นักเรียนสามารถอ่านในใจตามหลักการอ่านได้ถูกต้องอย่างน้อย  ร้อยละ  ๘๐

                     ๒.๒  นักเรียนสามารถบอกวิธีการอ่านในใจได้ถูกต้องอย่างน้อย  ร้อยละ  ๘๐

                     ๒.๓  นักเรียนสามรถบอกหลักปฏิบัติในการอ่านในใจได้ถูกต้องอย่างน้อย  ร้อยละ  ๘๐

                     ๒.๔  นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องอย่างน้อย  ร้อยละ  ๘๐

             

๓.  เครื่องมือการวัดผลประเมินผล

                     ๓.๑  แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                     ๓.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

                     ๓.๓  แบบประเมินการอ่านในใจและมารยาทในการอ่าน

                     ๓.๔  แบบฝึกทักษะที่      และ๓                                                                                  

กิจกรรมเสนอแนะ

              ครูให้นักเรียนที่มีคะแนนประเมินการอ่านในใจอยู่ในระดับดีมาก  ช่วยบอกวิธีการอ่านในใจที่ตนเองใช้แล้ได้ผลดี  ให้เพื่อน    ฟัง     

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

                                                                                         ลงชื่อ............................................

                                                                                                       (นายอทัย    หนูทอง)

                                                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

บันทึกผลหลังการเรียนรู้

              ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

             

 

ปัญหา/อุปสรรค

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

              ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

 

                                                                                              ลงชื่อ............................................ผู้สอน

                                                                                                            (นางธิติมา    รัตน์รองใต้)

                                                                                              ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

                                                                                                       โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

เพลง  อ่านในใจ

                                                                            คำร้อง  สำลี  รักสุทธี

                                                                              ทำนอง  เป็นโสดทำไม

 

            อ่านในใจ  อ่านไม่ให้ใครได้ยิน                  เสียงไม่ออกมาทั้งสิ้น  ไม่ได้ยินเสียงจริง ๆ  หนา

              อ่านในใจ  เพื่อจับใจความทุกครา               สรุปใจความได้ว่า  ที่อ่านมานั้นคือ  อะไร

              อ่านในใจ  ตั้งใจอ่านได้ดีกว่า                      วุ่นวายจะไม่เข้าท่า  เสียเวลาอ่านไม่เข้าใจ

              สมาธิมั่น  สำคัญควรเอาใจใส่                      อ่านไปแล้วเข้าใจตอบคำถามได้สบายจริงเอย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่  ๑๕  เรื่อง  การอ่านจับใจความ  แผนการเรียนรู้ที่    เรื่อง หลักการอ่านในใจ

คำชี้แจง   ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียน  และการปฏิบัติงานของนักเรียน  แล้วขีด  /  ให้คะแนนลงในช่อง ที่ตรง

                 กับพฤติกรรมของนักเรียน 

 

 

 

เลขที่

 

 

 

 

 

               ชื่อ  -  สกุล

                                              คุณลักษณะที่ประเมิน 

  ความสนใจและ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียน

ความซื่อสัตย์

ความมีระเบียบ

 ความรับผิด

ชอบ

ต่องาน

การตรงต่อเวลาในการทำงาน

สรุปผล

การประเมิน

 

๑๕

ผ่าน/ไม่ผ่าน

๑.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

เลขที่

 

 

 

 

 

               ชื่อ  -  สกุล

                                              คุณลักษณะที่ประเมิน 

  ความสนใจและ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียน

ความซื่อสัตย์

ความมีระเบียบวินัย

 ความรับผิด

ชอบ

ต่องาน

การตรงต่อเวลาในการทำงาน

สรุปผล

การประเมิน

 

๑๕

ผ่าน/ไม่ผ่าน

๒๑.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๗.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                       สรุป

จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

 

 

จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน    ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนน  ๑๒  คะแนนขึ้นไป  ถือว่าผ่าน

                                                               

 

 

   ลงชื่อ                                              ผู้ประเมิน

                                                                              

                                                                             (นางธิติมา    รัตน์รองใต้)

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์(Rubrics)

คะแนนเต็มข้อละ    คะแนน 

    หมายถึง   ดี                       หมายถึง  พอใช้                        หมายถึง  ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน    ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนน  ๑๒  คะแนนขึ้นไป  ถือว่าผ่าน

 

รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑.  ความสนใจและใฝ่รู้

ใฝ่เรียน

๑.  มีความสนใจ

๒.  มีความตั้งใจทำงาน

๓.  ไม่หยอกล้อกัน

บกพร่องในข้อใด

ข้อหนึ่ง

บกพร่อง    ข้อขึ้นไป

๒.  มีความซื่อสัตย์

๑.  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ต่อเพื่อน ๒.  ไม่ลอกคำตอบจากเพื่อน

ดูคำตอบจากเพื่อนเล็กน้อย

ดูคำตอบจากเพื่อนเกือบทุกข้อ

๓.  ความมีระเบียบวินัย

๑.  มีการวางแผนการทำงาน

๒.  ทำงานตามขั้นตอนที่วางไว้

๓.  รู้จักปรับปรุงพัฒนาและสรุปงาน

มีข้อบกพร่อง    ข้อ

มีข้อบกพร่อง    ข้อขึ้นไป

๔. ความรับผิดชอบ

ต่องาน

๑.ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม

 ๒.  ไม่ละทิ้งหน้าที่ในเวลาทำงาน

 

ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมแต่ละทิ้งหน้าที่ในบางครั้ง

ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและละทิ้งหน้าที่

๕.  การตรงต่อเวลาในการทำงาน

๑.  ทำงานเสร็จ

ตามเวลากำหนด

๒.คุณภาพและ

ปริมาณของงานดีเยี่ยม

ทำงานเสร็จ

ไม่ทันเวลากำหนด

แต่งานมีคุณภาพและปริมาณดี

ทำงานเสร็จ

ไม่ทันเวลากำหนด

และงานไม่มีคุณภาพปริมาณงานน้อย

แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

กลุ่มที่...................ชื่อกลุ่ม.........................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

.............................................................................................................................................................

คำชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มตามแบบฝึกทักษะและให้คะแนนลงในช่องตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

 

กลุ่มที่

ชื่อ สกุล

รายการประเมิน

           กระบวนการกลุ่ม

           ความรับผิดชอบในการทำงาน

 

  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 

อื่น

 

        ความร่วมมือในการทำงาน

 

            กระบวนการทำงาน

 

จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

สรุปผล

การประเมิน

 

 

๑๘

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน   ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนน  ๑๔  คะแนนขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๐                                                                

 

ลงชื่อ                                              ผู้ประเมิน

                                                           (นางธิติมา    รัตน์รองใต้)

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการทำงานกลุ่ม(Rubrics)

คะแนนเต็มข้อละ    คะแนน 

    หมายถึง   ดี                       หมายถึง  พอใช้                        หมายถึง  ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน   ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนน  ๑๔  คะแนนขึ้นไป  ถือว่าผ่าน                                                                

 

รายการประเมิน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

๑.  กระบวนการกลุ่ม

มีประธาน  เลขานุการ  ผู้นำเสนอ  ผู้ร่วมงาน  และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ขาดองค์ประกอบ ๑  อย่าง

ขาดองค์ประกอบ    อย่างขึ้นไป

๒.  ความรับผิดชอบในการทำงาน

ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  และผลงานมีปริมาณและคุณภาพดี

ทำงานที่ได้รับหมายเป็นบางครั้ง  แต่ผลงานมีปริมาณและคุณภาพค่อนข้างดี

ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายงานเสร็จทันเวลา    ผลงานพอใช้

๓.  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป็นบางครั้ง

ไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม

๔.  ความร่วมมือในการทำงาน

ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ร้อยละ  ๘๐  ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

ร้อยละ  ๖๐  ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

๕.  กระบวนการทำงาน

มีการวางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอน

มีการวางแผนแต่

ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน

ไม่มีการวางแผนและการปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ

๖.  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

ผลงานถูกต้อง  ชัดเจนมีใจความสมบูรณ์  ครบทุกประเด็น  

ผลงานถูกต้องเป็นบางส่วน  มีใจความสมบูรณ์  ไม่ครบทุกประเด็น  

ผลงานผิดเป็นส่วนมาก 

มีใจความไม่สมบูรณ์  สื่อสารไม่ได้ใจความ

 

 

 

 

แบบประเมินการอ่านในใจและมารยาทในการอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

คำชี้แจง   ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านในใจและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของ  

                     นักเรียน

 

 

 

 

 

เลขที่

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล

            การวาง / การจับหนังสือถูกต้อง

         การกวาดสายตา          

        ไม่ใช้มือชี้ตามตัวอักษร

       ไม่ส่ายหน้าไปมาในขณะอ่าน

       จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

      ตั้งคำถาม / ตอบคำถามจากเรื่อง

มารยาทในการอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

สรุป

ผลการประเมิน

  ๒๑

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล

            การวาง / การจับหนังสือถูกต้อง

         การกวาดสายตา          

        ไม่ใช้มือชี้ตามตัวอักษร

       ไม่ส่ายหน้าไปมาในขณะอ่าน

       จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

      ตั้งคำถาม / ตอบคำถามจากเรื่อง

มารยาทในการอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

สรุป

ผลการประเมิน

  ๒๑

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๒๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เกณฑ์การประเมิน   ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

                                         และต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๑๗ คะแนน ขึ้นไป

                                                                                                

                                                                                                 ลงชื่อ                                               ผู้ประเมิน

                                                                                     ( นางธิติมา    รัตน์รองใต้ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านในใจและมารยาทในการอ่าน (rubrics)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 

   ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

.  การวาง / การจับหนังสือถูกต้อง

 

ลักษณะท่าทาง

การวางและการจับหนังสือถูกต้อง

 

ลักษณะท่าทาง การวางและการจับหนังสือถูกต้อง เป็นส่วนมาก

ลักษณะท่าทาง การวางและการจับหนังสือถูกต้อง เป็นส่วนน้อย

.  การกวาดสายตา

 

กวาดสายตาจากซ้ายไปขวาได้ถูกต้อง สม่ำเสมอและรวดเร็ว

กวาดสายตาจากซ้ายไปขวาได้ถูกต้อง แต่ช้า

 

กวาดสายตาจากซ้ายไปขวาได้ถูกต้อง แต่ช้ามาก

.  ไม่ใช้มือชี้ตามตัวอักษร

 

ไม่ใช้มือชี้ตามตัวอักษรขณะที่อ่านในใจตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

ใช้มือชี้ตามตัวอักษรบ้างในบางครั้งขณะที่อ่านในใจ

 

ใช้มือชี้ตามตัวอักษร

 

.  ไม่ส่ายหน้าไปมาในขณะที่อ่าน

 

ไม่ส่ายหน้าไปมาในขณะอ่านในใจตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

ส่ายหน้าไปมาเป็นบางครั้ง ในขณะอ่านในใจ

ส่ายหน้าในขณะอ่านในใจตลอดเวลา

.  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

 

จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ครบทุกประเด็น ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง

จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้เป็นบางประเด็น

 

จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้เลย

 

.  ตั้งคำถาม / ตอบคำถาม

      จากเรื่อง

 

อ่านในใจแล้วตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องทุกเรื่อง ทุกประเด็น

อ่านในใจแล้วตั้งคำถาม

และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องบางเรื่องบางประเด็น

อ่านในใจแล้วตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านไม่ได้และไม่ถูกต้อง

๗.  มารยาทในการอ่าน

ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นในขณะอ่าน  และเก็บหนังสือเข้าที่เมื่ออ่านเสร็จ

 

ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นในขณะอ่าน  แต่ไม่เก็บหนังสือเข้าที่เมื่ออ่านเสร็จ

 

ส่งเสียงดัง  และเล่นในขณะอ่าน  ไม่เก็บหนังสือเข้าที่เมื่ออ่านเสร็จ

 

 

 

แบบบันทึกคะแนน

แผนการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง  หลักการอ่านในใจ

 

 

 

ที่

 

 

ชื่อ -  สกุล

ผลการทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 

 

ผลการประเมินกิจกรรมกลุ่ม

แบบฝึกที่ 

 

ผลการประเมิน

แบบฝึกที่ ๒

 

ผลการประเมิน

แบบฝึกที่ ๓

สรุปผล

การประเมิน

ก่อนเรียน

(๑๐)

หลังเรียน

(๑๐)

คะแนนเต็ม  ๑๐

คะแนนเต็ม  ๑๐

คะแนนเต็ม  ๑๐

ผ่าน /

 ไม่ผ่าน

๑.

 

 

 

 

 

 

 

๒.

 

 

 

 

 

 

 

๓.

 

 

 

 

 

 

 

๔.

 

 

 

 

 

 

 

๕.

 

 

 

 

 

 

 

๖.

 

 

 

 

 

 

 

๗.

 

 

 

 

 

 

 

๘.

 

 

 

 

 

 

 

๙.

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.

 

 

 

 

 

 

 

๑๔.

 

 

 

 

 

 

 

๑๕.

 

 

 

 

 

 

 

๑๖.

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

เฉลี่ย

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน   ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินต้องได้คะแนน  ๔๐  คะแนนขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐                                                                                                                              

                                                                                                  ลงชื่อ................................. ผู้ประเมิน

                                                                                                        (นางธิติมา    รัตน์รองใต้)

Comments