• ]ใบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม                            >>>Click<<< 
  • ใบงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2                          >>>Click<<<
  • ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561                                                        >>>Click<<<
  • ผลคะแนนสอบกลางภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   >>>Click<<<
 


leoydokpdiy{,o9iu
สอศ.
สกศ
อีเลินนิ่งเพื่อพัฒนาอาชีพ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ