กิจกรรมล่าสุด
  • ใบงานฝึกปฏิบัติที่ 1 วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล1         >>>Click<<<
  • ใบงานฝึกปฏิบัติที่26 วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล1        >>>Click<<<
  • ระเบียบการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561      >>>Click<<<
  • ผลคะแนนสอบกลางภาค วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล1   >>>Click<<<
  • ปกหนังสือบทเรียนรู้ด้วยตนเอง                                     >>>Click<<<
  • แบบสอบถามความพึงพอใจ วิชาผลิตชิ้นส่วนฯ1                  >>>Click<<<
  • link ส่งe-Portfolio ผู้เรียน                                         >>>Click<<<
www.vec.go.th
https://www.youtube.com/channel/UCvwATyiXkgjltyeV4TqD7gA