นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ 
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

ตัวอย่าง Google Forms แบบต่างๆ  คลิกที่นี่

  เอกสารคู่มือ Google App คลิกที่นี่

แบบฝึกหัด Google  Doc  คลิกที่นี่

แบบทดสอบก่อนเรียน Google Apps คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม คลิกที่นี่


site  นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน
 ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองนักเรียนห้อง 4.10  รับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามการท่องเที่ยว 
จากวิทยาการจัดการเพชรเกษม

หากมีข้อผิดพลาดประการใด  แจ้งให้ทราบได้ครับ

Comments