หนังสืออิสลามแบบเข้ม

เป็นหนังสือที่รวบรวมโดยคณะครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม สามารถใช้สอนตั้งแต่ ป.๑ ถึง ม.๖