หน้าที่ของคำนาม

 

 
 
หน้าที่ของคำนาม....มีทั้งหมด 8 อย่าง..
 
 
                        1. ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยค เช่น ความดีคือเกราะป้องกันภัย
 
                              2. ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค เช่น แม่ใช้กานดาทำงานบ้าน
 
                              3. ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงและกรรมรองในประโยค เช่น พวกเรา
บริจาคหนังสือ ให้เด็กในชนบท
 
                              4. ทำหน้าที่ขยายคำนามอื่น เช่น นายทนงคนสวนกำลังรดน้ำต้นไม้
 
                              5. ทำหน้าที่ขยายกริยา บอกสถานที่ หรือทิศทาง เช่น เธอไปเมืองสุพรรณ
 
                              6. ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยา เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ เช่น ความสูงของหล่อนเท่าพิมพ์
 
                              7. ทำหน้าที่เป็นคำเรียกขาน เช่น คุณครูคะหนูไม่เข้าใจค่ะ
 
                              8. ทำหน้าที่บอกลักษณะ ชนิด สัณฐาน จำนวน มาตรา เช่นแม่ซื้อถุงเท้าครั้งละ 1 โหล
 
 

 
 
 
Comments