ห้องเรียนครูจุฑารัตน์

เว็บไซต์เพื่อการเรียนเท่านั้น
  ครุจุฑารัตน์   โฉมสันเทียะ 
  ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. 31
 
สอนรายวิชา 

- แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 - วิชา IS 2           
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                       

       คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน


วิชา แหล่งการเรียนรู้ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความIS 3

      คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน


วิชา IS 2  
ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2