แบบทดสอบคณิต ป.2

ให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ
นุชเลี้ยงปลา  56  ตัว  แบ่งให้เพื่อน  18  ตัว  นุชจะเหลือปลากี่ตัว
ประโยคสัญลักษณ์.......................................
แสดงวิธีทำ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ตอบ...............................
Comments