ประเภทของสารสนเทศ

 

สารสนเทศแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

          1. สารสนเทศที่ทำเป็นประจำ เป็นสารสนเทศที่จัดทำขึ้นเป็นประจำและมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เช่น สถิติการขาด ลา มาสายของบุคลากรในโรงเรียน รายงานรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์โรงเรียน รายงานประจำวันเกี่ยวกับผู้มาติดต่อกับโรงเรียน รายงานยอดขายประเดือนของบริษัทฯ เป็นต้น

         2. สารสนเทศที่ต้องทำตามกฏหมาย
เป็นสารสนเทศที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีการออกกฎหมายหรือกำหนดข้อบังคับให้ทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในสถาณการณ์ต่างๆ เช่น งลดุลหรืองบการเงินของแต่ละบริษัทที่ต้องทำขึ้นเพื่อยื่นต่อทางราชการและใช้ในการเสียภาษี การยื่นขอเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

          3. สารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เป็นสารสนเทศที่จัดทำขึ้นเฉพาะเหตุการณ์ เป็นครั้งคราว เพื่อนำข้อมูลมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น รัฐบาลต้องการสร้างสถานีรถไฟฟ้าต่อจากสถานีเดิม และจำเป็นต้องได้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนว่าควรสร้างต่อหรือไม่ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงานขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำสารสนเทศนั้นมาพิจารณาถึงผลดีและผลเสีย