ประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูล แบ่งตามที่มาได้ 2 ประเภท ดังนี้

          1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงซึ่งได้มาจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก ด้วยเหตุนี้ข้อมูลปฐมภูมิจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น

ตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิ
แบบบันทึกงานอดิเรก และผลไม้ที่ชอบของเพื่อนๆ ในชั้น ม.1/4 ที่ได้จากการสอบถามและจดบันทึกลงในสมุด


            2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องไปสำราจด้วยตัวเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อให้ใช้งานได้ หรือนำไปประมวลผลต่อไป เช่น ข้อมูลสถิติจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด ข้อมูลสถิติการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไข้หว้ดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทย ข้อมูลสถิติการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ตัวอย่างข้อมุลทุติยภูมิ
ตาราง แสดงจำนวนนักเรียน ร.ร.แก้งคร้อวิทยา จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตและเพศ ปีการศึกษา 2553