ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การประยุกต์นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้และการดูแลรักษาข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นเครื่องมือและสื่อที่สำคัญ เช่น ดาวเทียม โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สายโทรศัพท์ เส้นใยแก้วนำแสง เคเบิลใต้น้ำคลิ่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น

          ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะสำคัญหลายประการ ดังนี้
          1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการจัดการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้การตัดสินใจและการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปโดยราบรื่น ดังตัวอย่าง
พิมพ์ชนาใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเชสจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอสเดรส จึงช่วยให้ค้นหาลูกค้าเพื่อติดต่อ แนะนำสินค้าใหม่ของบริษัทแก่ลูกค้าได้ขายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
          2. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น ในปัจจุบันองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าและให้บริการ มีระบบการเก็บและใช้ข้อมูลที่ทันสมัยด้วยคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง หรือมีบริการสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เรียกว่า คอลเซ็นเตอร์ จึงอำนวยแก่ผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือต้องการใช้บริการ ให้สามารถสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เช่น การสั่งซื้อเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านค้าด้วยตัวเอง การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางโทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์สั่งซื้ออาหารเป็นต้น


         3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ โดยองค์กรบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลโอนย้ายข้อมูลและทำสำเนาข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกในการค้นหาเช่นระบบทะเบียนประวัติของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งสามารถค้นหาชื่อชั้นที่เรียนประวัติส่วนตัวของนักเรียนได้ระบบทะเบียนราฏร์ของกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้ค้นหาชื่อและที่อยู่ของประชากรทั่วประเทศไทยได้ระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลแต่ละแห่งซึ่งสามารถใช้ค้นหาชื่อผู้ป่วยอาการเจ็บป่วยที่เข้ามารักษาและวันที่เข้ามารักษาได้การค้นหารายชื่อหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดโรงเรียนเป็นต้น


           4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน มนุษย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารต่างๆ ใช้กล้องดิจิทัลถ่ายรูป ใช้กล้องวีดีโอถ่ายภาพเหตุการณ์ต่างๆ เก็บบันทึกไว้ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร ใช้โปรแกรมค้นหาแผนที่และเส้นทางการเดินทางในอินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องจีพีเอส (GPS) ที่ติดตั้งในรถยนต์ และโปรแกรมนำทางที่ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำเส้นทางไปยังสถานที่ที่ต้องการ เป็นต้น