การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

วิธีการประมวลข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี

            1. การประมวลผลแสดงผลให้เห็นทันที่ ตัวอย่างการประมวลผลแบบเชื่อมตรง เช่น การตรวจสอบผลการเรียนหรือผลการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต การลงทะเบียนเรียน การฝาก-ถอนเงิน การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารและโอนเงินผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตดนมัติ (ATM) การสำรองที่นั่งบนเครื่องบินโดยสาร การสำรองที่นั่งในโรงภาพยนต์ การตรวจสอบราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เกต เป็นต้น
          2. การประมวลผลแบบกลุ่ม เป็นการประมวลผลในเรื่องที่สนใจเป็นเรื่องๆ หรือเรียกว่า โพล (poll) ซึ่งมีการสำรวจข้อมูล แล้วทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นนำข้อมูลมาประมวลผลตามโปรแกรมที่กำหนดให้ เพื่อรายงานผลหรือสรุปผลหาคำตอบ ดังตัวอย่าง