ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ มีประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆดังนี้
         การแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่าง เช่น คำนวณตัวเลขโดยใช้สูตรแทนค่าในเซลล์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการทำงานของคอมพิวเตอร์และปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาเกมคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส เป็นต้น


            การสร้างงาน คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการสร้างเอกสาร งานนำเสนอ และงานออกแบบหลายรูปแบ โดยอาศัยซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุตก์ต่างๆ ดังนี้

                    - โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)
          ใช้สร้างานเอกสาร หนังสือเวียน รายงาน นามบัตร ป้ายประกาศและเอกสารแนะนำชิ้นงาน


                    - โปรแกรมไมโครซฟอต์เอกเซล (Microsoft Excel)
          ใช้ในการคำนวณตัวเลข วางแผนวิเคราะห์ข้อมูล สร้างกราฟ แผนภูมิตาราง สรุปผลข้อมูลโดยก่อนสร้างกราฟและแผนภูมิต้องมีข้อมูลก่อนเสมอ                      - โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์ (Microsoft PowerPoint)
            ใช้สร้างงานนำเสนอประเภทภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ


                    - โปรแกรมโปรเดสทอป (Pro/Desktop), โปรแกรมออโตแคต (AutoCAD)
          ใช้ออกแบบและสร้างชิ้นงานจำลองแบบ 2 มิติ 3มิติ


                    - การสร้างความบันเทิง
คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้โดยสามารถชมภาพยนต์ ฟังเพลง และเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ และเครือข่ายอินเทอร์เนต


            การติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมาก คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปสามารถติดต่อสื่อสารได้ 2 วิธี ได้แก่ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินทราเน็ต (intranet) ภายในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและใช้ข้อมูลในการทำงานร่มกัน และการเชื่อมต่อเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต (internet) เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีหลายวิธี ดังนี้

                  - ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (Electronic mail : E-mail) คือจดหมาย ข้อความหรือภาพที่ส่งถึงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งสามารถส่งให้ผู้รับได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จดหมายจะส่งถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และสามารถส่งจดหมายฉบับเดียวกัน ผู้รับและผู้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีที่อยู่ (address) เพื่อใช้ในการอ้างอิงการส่งและรับจดหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย เลขประจำตัวผู้ใช้งาน หรือยูเซอร์ไอดี (User ID) ที่ได้รับจากผู้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ต่างๆ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการบริการรับ - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โอสต์เนม (Hostname) โดยรูปแบบการเขียน จะเริ่มต้นด้วย เลขประจำตัวผู้ใช้งานหรือยูเซอร์ไอดี คั่นด้วยเครื่องหมาย @ (อ่านว่า แอด) แล้วตามด้วย โอสต์เนม ดังตัวอย่าง HS3OAJ@KK.AC.TH


                    - การสนทนาบนเครือข่าย หรือแชต (chat) ผู้ใช้จะสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อสนทนากันได้ โดยในยุคแรกจะใช้วิธีการสนทนากันด้วยตัวหนังสือ เพื่อโต้ตอบกันแบบประโยคต่อประโยคทันทีทันใดบนจอภาพ หรือที่เรียกว่า แชต (chat) ต่อมามีการพัฒนาให้มีเสียงใช้พูดคุยกันได้ และสามารถสนทนาผ่านเครือข่ายแบบมองเห็นหน้ากันได้ โดยติดตั้งกล้องเว็บแคม (web cam) ที่จอภาพของคู่สนทนา สวมหูฟังและใช้ไมโครโฟน


                    - การฝากข้อความสั้นๆ ไว้บนเว็บไซต์ที่ให้บริการ ซึ่งตนเองสมัครเป็นสมาชิก เพื่อบอกสถานะของตนเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ หรือบอกข่าวสารต่างๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านเว็บเพจของตนเอง เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากข้อความ เช่น http://twitter.com , http://www.hi5.com 


 การค้นหาข้อมูล คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและแม่นยำซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี้

          การค้นหาข้อมูลที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้จะถูกเก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว การค้นหาข้อมูลลักษณะนี้พบได้ในการค้นหารายการหนังสือในห้องสมุดต่างๆ ประวัติผู้ป่วยโรงพยาบาล ประวัติครูและนักเรียนในโรงเรียน ประชากรในทะเบียนราฎร์ ประวัติลูกค้าของธนาคาร การค้นหาข้อมูลความรู้ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ 
การค้นหาข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น แผ่นบันทึก หน่วยความจำแบบแฟลซ ซีดีรอม โดยการค้นหาข้อมูลลักษณะนี้ใช้ในการค้นไฟล์เอกสาร รายงาน ภาพ เพลง หรือสื่อประสม ต่างๆ (mulitmedia) เช่น ภาพยนต์ ละคร มิวสิกวิดีโอ เป็นต้น 
การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยการค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเว็บไซต์ของไทยและต่างประเทศ เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีการบริการค้นหาข้อมูล จะต้องพิมพฺ์คำค้น หรือคำสำคัญของเรื่องที่ต้องการค้นหาลงในช่องที่แต่ละเว็บไซต์กำหนด แล้วคลิกปุ่มค้นหา นอกจากนี้ ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยสังเกตได้จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำนำหน้าด้วยตัวอักษร "E" (electronic) เพิ่มขึ้น ดังนี้


                      - บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) คือ บริการทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริการตรวจสอบเที่ยวบินของสายการบิน บริการตรวจสอบข้อมูลราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้า บริการชำระค่าบริการต่างๆ บริการข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถเลือกใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปใช้บริการยังสถานที่ให้บริการด้วยตนเอง


                     - ธนาคารอิเล็กทอร์นิกส์ หรืออีแบงก์กิง (E-banking) คือ ธนาคารที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีบริการให้ลูกค้าได้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ เป็นต้น


                     - บทเรียนออนไลน์ หรืออีเลิร์นนิ่ง (E-learning) คือ รูปแบบการศึกษาที่นักเรียนและอาจารย์ไม่ได้อยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันแต่สามารถสอบผ่านเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้


                      - บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-card) คือ บัตรอวยพร หรือบัตรเชิญ หรือการ์ดทางอินเทอร์เน็ต ใช้ส่งผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้ส่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง และไม่ต้องเสียค่าแสตมป์