บทบาทของคอมพิวเตอร์

          1. คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ชมภาพยนต์ ฟังเพลง เล่นเกม ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (E-mail) สนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เนตหรือแชต (chat) สืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านกระทานสนทนา หรือเว็บบอร์ด (webboard)ตรวจผลสอบในเว็บไซต์เครืองข่ายอินเทอร์เนตเป็นต้น            2. คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความต้องการของสังคม เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม ด้วยการแจ้งเหตุที่พบเห็นเกี่ยวกับการค้าหรือเสพยาเสพติด ในเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เนต และสามารถเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายให้คนในสังคมได้รับทราบ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา

            3. คอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้พิมพ์เอกสารรายงานต่างๆ ได้ เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสำรองที่นั่งในการชมคอนเสิร์ต สำรองที่นั่งในโรงภาพยนต์ สำรองที่นั่งบนเครื่องบินโดยสาร หรือฝากถอนเงินผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น