เลขไอพีและชื่อโดเมน

            เลขไอพี IP Address ย่อมาจากคำเต็มว่า Internet Protocal Address ในระบบเครือข่าย จำเป็นต้องมีหมายเลข IP กำหนดไว้ให้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการ IP ทั้งนี้เวลามีการโอนย้ายข้อมูล หรือสั่งการใดๆ จะสามารถทราบตำแหน่งของเครื่องที่เราต้องการส่งข้อมูลไป จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาส่งข้อมูล
                IP ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้นระว่างชุด โดยหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีค่าไม่ซ้ำกัน ระบบตัวเลขไอพี เวอร์ชั้น 4 (IPV4) ซึ่งเป็นระบบ 32 บิต หรือสามารถระบุเลขไอพีได้ตั้งแต่ 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255
               ไอพีเวอร์ชั่น 4 ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น Class ชนิดต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานต่างๆ กันดังต่อไปนี้
                    - คลาส A เริ่มตั้งแต่  1.0.0.1 ถึง 127.255.255.254
                    - คลาส B เริ่มตั้งแต่ 128.0.0.1 ถึง 191.255.255.254
                    - คลาส C เริ่มต้้งแต่ 192.0.1.1 ถึง 223.255.255.254
                    - คลาส D เริ่มตั้งแต่ 244.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 ใช้สำหรับงาน multicast
                    - คลาส E เริ่มตั้งแต่ 240.0.0.0 ถึง 255.255.255.254 ถูกสำรองไว้ ยังไม่มีการใช้งาน
                    - สำหรับไอพีในช่วง 127.0.0.0 ถึง 127.255.255.255.255 ใช้สำหรับการทดสอบระบบ
                    ** Multicast คือ การส่งข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางหลายๆ เครื่องภายในครั้งเดียว

                การกำนหดเลข IP ให้กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีลักษณะเป็นลำดับชั้น เช่น
                    ตัวอย่าง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้รับอนุญาตให้ใช้เลข IP ที่ขึ้นต้นด้วย 103.246 แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในโรงเรียนจะมีเลขนำหน้าด้วย 103.246 ทั้งหมดโดยผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเลข IP ให้กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เช่น
                กำหนดให้หมวดคอมพิวเตอร์ใช้เลข IP ที่นำหน้าด้วย 103.246.18 ดังนั้นผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสาระคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถกำหนดเลข IP ในช่วงตั้งแต่ 103.246.18.0 ถึง 103.246.18.255


ชื่อเว็บไซต์ เลขไอพี

                ชื่อโดเมน Domain Name คือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง เว็บไซต์ (Website) ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีใครในโลกใช้เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อใดแล้วเราจะไปจดชื่อซ้ำไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด
                หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ Domain Name
                1. ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
                2. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด ( - ) ได้
                3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ถือว่าเหมือนกัน
                4. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด ( - ) นำหน้าชื่อ Domain name แต่สามารถใช้ในระหว่างคำได้
                5. ห้ามเว้นวรรคในชื่อ Domain
                6. การตั้งชื่อ Domain ควรสื่อ ถึงความหมายของเว็บไซต์เราให้มากที่สุด เนื่องจากมีผลต่อ Search Engine

                ประเภทของโดเมน (Domain Name) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
                1. โดเมนระดับบนสุด คือ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน
                    จะประกอบไปด้วย www.ชื่อโดเมน.ประเภท ของโดเมน เช่น www.facebook.com
                    ประเภทขอโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้
                    ประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้
                        .com    คือ บริษัท หรือ องค์กรพานิชย์
                        .org      คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร
                        .net      คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือจุดเชื่อมต่อเครือข่าย
                        .edu     คือ สถาบันการศึกษา
                        .gov      คือ องค์กรของรัฐบาล
                        .mil       คือ องค์กรทางทหาร  


                2. โดเมนระดับที่สอง คือ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน. ประเทศ
                    จะประกอบด้วย www.ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศ เช่น www.kmitnb.ac.th , www.nectec.or.th
                    www.google.co.th
                    ประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้
                        .co    คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
                        .ac    คือ สถาบันการศึกษา
                        .go    คือ องค์กรของรัฐบาล
                        .net   คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
                        .or     คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร    


                    ตัวย่อของประเทศที่ตั้งขององค์กร 
                        .th    คือ ประเทศไทย
                        .cn   คือ ประเทศจีน        
                        .uk   คือ ประเทศอังกฤษ
                        .jp    คือ ประเทศญี่ปุ่น
                        .au   คือ ประเทศออสเตรเลีย


                การกำหนดเลข IP และชื่อโดเมน ให้แต่ละหน่วยงานจะมีองค์กรระหว่างประเทศ คือไอแคนน์ (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers : ICANN) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการและกำหนดให้มีองค์กรย่อยทำหน้าที่ระดับประเทศ
                สำหรับประเทศไทยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network information Center foundation : THNIC)