ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

            อินเทอร์เน็ต (internet) นั้นย่อมาจากคำว่า "Inter Connection network" หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการนำเอาระบบเครือข่ายย่อยหลายเครือข่ายมาเชื่อมต่อกัน ในแต่ละเครือข่ายจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ


            - อินเทอร์เน็ต เป็นโครงการของ  ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ ถูกก่อตั้ง เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503)
            - ปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ARPA เปลี่ยนชื่อจาก ARPA เป็น DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
            - ปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ได้ทดลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิด จาก 4 แห่ง เข้าหากันเป็นครั้งแรกคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยยูทาห์ เครือข่ายทดลองประสบความสำเร็จอย่างมาก
            - ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ได้เปลี่ยนจากเครือข่ายทดลองเป็นเครือข่ายที่ใช้งานจริง ซึ่ง DAPRA ได้โอนหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง ให้แก่ หน่วยการสื่อสารของกองทัพสหรัฐ
            - ปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เริ่มมีการส่งอีเมลเป็นครั้งแรก
            - ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2516) เริ่มมีการสนทนาผ่านบีบีเอส (BBS) โดยผ่านโปรแกรมเทอร์มินอล โดยผู้ใช้ต่อเข้ามาที่เครื่องบริการเพื่อสนทนา ฝากข้อความ หรือส่งอีเมล
            - ปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) DAPRA ตัดสินใจนำ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ทำให้เป็นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบเครือข่าย Internet จนกระทั่งปัจจุบัน 
            - ปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เริ่มใช้รูปแบบการสนทนาผ่านเครือข่ายที่มีระบบตามความสนใจเรียกว่า IRC **Internet Relay Chat หรือ IRC คือ ระบบเครื่อข่าย Client/Server (ผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ) อำนวยความสะดวกในการสื่อสารคุยกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันในลักษณะ Text หรือการส่งข้อความโต้ตอบกัน
            - DAPRA ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ Internet เรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) และให้ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ชาติ (National Science Foundation : NSF) เข้ามาดูแลแทนร่วม กับอีกหลายหน่วยงาน
            - ปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีการให้บิรการข้อมูลผ่าน WWW
            - ปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เริ่มมีการสนทนาผ่านเครือข่ายแบบระบุผู้สนทนาโดยตรงที่เรียกว่า Chat
            - การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต (Internet) ของประเทศไทยมีจุดกำเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า "แคมปัสเน็ตเวอร์ก" (Campus Network)
            - ปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT ได้ทดลองส่งอีเมลไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และ บริษัทยูยูเน็ต            อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
            - ปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2530) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งอีเมลไปยังที่ต่างๆ
            - ปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) มีหน่วยงาน 6 แห่ง คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชื่อมต่อแบบ On-line โดยสมบูรณ์ เครือข่ายที่ก่อตั้งมีชื่อว่า 
"ไทยสาร"
            - ปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) รัฐบาลอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันประเทศไทยมีเส้นทางการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง เป็นจำนวนหลายเส้นทาง และมีผู้ให้บริการ (ISP) เป็นจำนวนมาก