พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร

            องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้แก่
            - ผู้ส่ง (sender)
            - ผู้รับ (receiver)
            - ข่าวสาร (message)
            - ตัวกลาง (media)
            - โพรโทคอล (protocol)

            ผู้ส่ง (sender) คือ คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่ง ข้อมูล / ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องวีดีทัศน์ เป็นต้น
            ผู้รับ (receiver) คือ คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ รับข้อมูล / ข่าวสาร ที่ทางผู้ส่งข้อมูลส่งให้ อาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น
            ข่าวสาร (message) คือ ข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ ที่ต้องการส่งไปยังผู้รับโดยข้อมูล / ข่างสารอาจจะประกอบด้วย ตัวเลข รูปภาพ เสียง เป็นต้น
            ตัวกลาง (media) คือ สิ่งที่ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูล ข่าวสารไปยังจุดหมายปลายทาง โดยสื่อกลางในการส่งข้อมูลจะทั้งแบบสายและแบบไร้สาย
            โพรโทคอล (protocol) คือ กฎ ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นข้อตกลงในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับและผูส่ง
                

            พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร
            สมัยโบราณ มีหลักฐานบันทึกไว้ว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้ริเริ่มใช้นกพิราบในการติดต่อสื่อสารและกีฬาแข่งนก ซึ่งต่อมาเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มชาวกรีกและชาวโรมัน
            ผู้ส่ง (sender) คือ รหัสมอร์ส (Morse code) คือวิธีการส่งข้อมูลด้วยการใช้รูปแบบสัญลักษณ์สั้นและยาวที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานไว้แล้ว ซึ่งมักจะแทนด้วยเครื่องหมาย ( . ) และ เครื่องหมาย ( - ) ผสมกันเป็นความหมายของตัวหนังสือ ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ
            พ.ศ. 2419 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ
            พ.ศ. 2501 ดาวเทียมสื่อสาร (communication satellite หรือเรียกสั้นๆ ว่า comsat) เป็นดาวเทียมที่มีจุดรประสงค์เพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2501 สหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียมเพื่อการสื่อสารดวงแรกที่ชื่อว่า สกอร์ (score) ขึ้นสู่อวกาศ
            พ.ศ. 2512 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล
            พ.ศ. 2516 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกล้เพื่อทำงานร่วมกัน เช่น ระบบอีเทอร์เน็ต (Ethernet) เป็นมาตรฐานสำคัญของเครือข่าย LAN ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
            พ.ศ. 2522 ระบบเซลลูล่าคือระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเป็นหัวใจสำคัญ
            พ.ศ. 2530 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN : WLAN) หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติต่อสื่อสารระห่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครือง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารกันได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน 

            เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป มาเชื่อมต่อโดยผ่านตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน

            ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

            ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่การบริการ
            1. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (PAN) เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งาน แพนที่ใช้ในปัจจุบันคือแพนไร้สาย มีการใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อไม่เกิน 10 เมตร เช่น บลูทูท

            2. เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือพื้นที่เดียวกัน เช่น ภายในบ้าน อาคาร และเป็นเครือข่ายที่แต่ละองค์กรดูแลและบริหารตนเอง นอกจากแลนที่ต้องใช้สายนำสัญญาณแล้ว ปัจจุบันแลนแบบไร้สาย (Wireless LAN : WAN) ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกในการจัดวางระบบที่ไม่ต้องอาศัยสายนำสัญญาณ เช่น การนำเทคโนโลยีไวไฟ (WiFi technology) ซึ่งรองรับความเร็วในการสื่อสารได้ 10 เมกะบิต
ต่อวินาที และครอบคลุม ภายในอาคาร 100 เมตร นอกอาคาร 500 เมตร
       

            3. เครือข่ายนครหลวง (MAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลนหลายเครือข่าย ที่ตั้งอยู่ในบริเวณไม่ไกลกันมากหรือภายในอาณาเขตของเมืองเดียวกัน เช่น การเชื่อมโยงแลนระหว่างหลายๆ วิทยาเขตสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

            4. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) เป็นการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล เช่น ระหว่างจังหวัด ประเทศ ทวีป การสร้างแวนจึงต้องพึ่่งพาระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ เช่น วงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม วงจรเช้าจากผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารข้ามทวีป

            ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
            1. เครือข่ายแบบรับ - ให้บริการ เป็นเครือข่ายที่มีเครืองบริการ รองรับการขอใช้บริการจากเครื่องรับนริการ สามารถให้บริการเครื่องรับบริการหลายเครืองในเวลาเดียวกัน

            2. เครือข่ายระดับเดียวกัน เป็นเครือข่ายที่ีคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นเครื่องรับและเครื่องให้บริการในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้งานทรัพยากรของเครื่องอื่นได้อย่างเท่าเทียมกัน