ซอฟต์แวร์ประยุกต์

            ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ ที่ใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชนฺ์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานด้านต่างๆ ออกจำหน่วยมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย โดยแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็น 2 ประเภท คือ
            - เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
            - เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

            ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป คือซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) ซึ่งซอฟต์แวร์สำเร็จซอฟต์แวร์ที่ใชักันสูงมาก ซอฟต์แวร์สำเร็จที่บริษัทพัฒนาขึ้นแล้วนำออกมาจำหน่วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่วยในท้องตลาดทั่วไปและเป็นที่่นิยมของผู้ใช้มี 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล และซอฟต์แวร์กราฟิก
            ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสาร ได้อย่างดีเอกสารที่พิมพ์ไว้จัดเป็นแฟ้มข้อมูล เรียกพิมพ์หรือแก้ไขใหม่ได้ การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็มีรูปแบบอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม ช่วยสร้างเอกสารในรูปแบบที่ต้องการได้ง่าย เช่น  Microsoft Word , OpenOffice.org Writer
 
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ Microsoft Word

            ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณ การทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่องคำนวณเตรียมไว้ให้สำเร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือสูตร สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กำหนด เช่น Microsoft Excel , OpenOffice.org Calc
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน Microsoft Excel

            ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์ที่่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน การสร้างรายงานผล หรือสรุปผลของข้อมูลที่ผ่านการประมวลแล้ว ซอฟต์แวร์นี้จะมีการจัดเก็บค่าข้อมูลพร้อมโครงสร้างข้อมูล เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูลตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้งานทั้งหลายได้รับความสะดวกและใช้อข้อมูลร่วมกันได้ เช่น Microsoft Access , OpenOffice.org Base , Oracle
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล Microsoft Access

            ซอฟต์แวร์นำเสนอ ช่วยในการนำเสนอทำได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว และทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถแสดงข้อความในลักษณะที่สื่อความได้ง่าย ด้วยเครื่องมือสำเร็จที่ซอฟต์แวร์มีให้ใช้งาน ซอฟต์แวร์นำเสนอสามารถสร้างสไลด์โดยประกอบด้วย ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและอื่นๆ เช่น Microsoft Power Point , OpenOffice.org Impress
ซอฟต์แวร์นำเสนอ Microsoft Power Point

            ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งให้ทั้งความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า การศึกษา โดยใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารเชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่วยคอมพิวเตอร์ เช่น MSN , โปรแกรมบราวเซอร์ , Line , Facebook , e-mail 
ซอพต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล

            ซอฟต์แวร์กราฟิก เป็นซอฟต์แวร์ทีใช้สร้าง ออกแบบ วาดหรือจัดแต่ง เอกสารหรือรูปภาพ ซึ่งซอฟต์แวร์นี้สามารถสร้างงานได้รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก ง่ายต่อการนำไปใช้ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์กราฟิกจำนวนมาก เช่น Paint , Photoshop , flash , 3D , Max
 
flash                                                                Photoshop

            ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน การประยุกต์ใช้งานด้านซอฟต์แวร์สำเร็จมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป แต่อาจจะนำมาประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุระกิจบางอย่างไม่ได้ เช่นกิจการธนาคาร มีการฝาก ถอนเงิน งานทางด้านบัญชี ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย
            ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทำขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนร่วมกันเพื่อร่วมกันทำงาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทีี่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจำหน่วย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเช่าซื้อ เป็นต้น
            ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะอาจอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์เกม ซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วโลกทั้งในกลุ่มของเด็กและผู้ใหญ่ รูปแบบของซอฟต์แวร์เกมมีอยู่อย่างหลากหลาย ซอฟต์แวร์เกมบางประเภทสามารถต่อกับอุปกรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ก้านควบคุม ซอฟต์แวร์เกมแต่ละชนิดมีความเหมาะสมและไม่เหมาะสมที่แตกต่างกัน
 
         โปรแกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                             เกม                             

            
            ศัพท์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
            1. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบใช้ได้เสรี (freeware) ซอฟต์แวร์ที่สามรถนำไปใช้ได้ฟรี โดยเจ้าของลิขสิทธิ์อาจมีข้อเงื่อนไขในการใช้งาน

            2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบทดลองใช้ (shareware) ซอฟต์แวร์ที่สามารถทดลองใช้ได้ฟรีตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งาน

            3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สาธารณะ (public domain software) ซอฟต์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้สละลิขสิทธิ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชน

            4. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบรหัสเปิด (open source software) ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งาน และมีการเผยแพร่รหัสต้นฉบับ เพื่อให้ผู้ใช้นำไปทำการศึกษา เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือพัฒนาต่อ