คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา   ง22101                                         วิชาคอมพิวเตอร์ 2                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                1.0 หน่วยกิต                                                                                                                                         เวลา  40 ชั่วโมง

 


ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้

 

            ศึกษากระบวนการเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้    การสื่อสารข้อมูล และ   เครือข่ายคอมพิวเตอร์   การใช้อินเทอร์เน็ต   การโปรแกรมด้วยภาษาโลโก   การจัดทําชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

            ปฏิบัติการ เรียกใช้งานโปรแกรมภาษาโลโก   การรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย   การใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเรียกดูข้อมูล    การค้นหาข้อมูล   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    การจัดทําชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

            เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ   รู้จักประเภทและชนิดของซอฟต์แวร์ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในการรวบรวม  ประมวลผลและนําเสนอข้อมูล อย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ

 

ตัวชี้วัด   ง3.1  ม.2/1 , 2 , 3  , 4

รวม 4 ตัวชี้วัด


                                                                                                     โครงสร้างรายวิชา

  วิชา ง 22101   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2
  กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                                                                                               เวลา     40    ชั่วโมง

หน่วยการเรียนที่

สาระการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

จำนวนคาบ

น้ำหนักคะแนน

รวม 100

1.   ความรู้ทั่วไปของซอฟต์แวร์

 

1.1 ความรู้ทั่วไปของซอฟต์แวร์


      1.1.1
ซอฟต์แวร์ระบบ
      1.1.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
      1.1.3 ไวรัสคอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ซอฟต์แวร์
     

ง3.1ม.2/4

6

15

2.   หลักการแก้ปัญหา

 

2.1 หลักการแก้ปัญหา
    
 2.1.1 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
      2.1.2 การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา
      2.1.3 การกำหนดค่าให้ตัวแปร
      2.1.4 ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาโลโก
    
2.1.5  ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม GIMP

    2.1.6  ปัญหาการแปลงเวลา


ง3.1ม.2/212

15

หน่วยการเรียนที่

สาระการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

จำนวนคาบ

น้ำหนักคะแนน


3.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

3.1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    
 3.1.1 พัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร
      3.1.2 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

      3.1.3ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์       

     3.1.4อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    3.1.5
ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์                      

ง3.1ม.2/1

10

15

4.   ความรู้ทั่วไปของอินเทอร์เน็ต

4.1 ความรู้ทั่วไปของอินเทอร์เน็ต
    
 4.1.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต
    
 4.1.2 เลขไอพีและชื่อโดเมน    
      4.1.3
บริการบนอินเทอร์เน็ต       
      4.1.4
มารยาทและลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ง3.1ม.2/3

8

15

สอบกลางภาค

20

สอบปลายภาค

20