แบบทดสอบประจำหน่วย แบบทดสอบกลางภาค แบบทดสอบปลายภาค  
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา ง22101  

                                                แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์

                                                แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการแก้ปัญหา

                                                แบบทดสอบกลางภาคเรียน


                                                แบบทดสอบเก็บคะแนนหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3                                                                                                                                                      


                                                แบบทดสอบปลายภาคเรียน