แบบทดสอบประจำหน่วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบกลางภาค แบบทดสอบปลายภาค  
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา ง21101  


                                                แบบทดสอบก่อนเรียน

                                                แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

                                                แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

                                                แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี

                                                แบบทดสอบหลังเรียน