การตั้งประเด็นปัญหา

การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า

สิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาค้นคว้า คือ การเลือกเรื่องเพื่อตั้งประเด็นปัญหา เพราะถ้า
เลือกเรื่องเหมาะสมจะมีอุปสรรคน้อย ช่วยให้งานสำเร็จได้ด้วยดี การเลือกเรื่องตั้งประเด็นปัญหาจึงต้องทำอย่างละเอียด รอบคอบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

            1. เป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจอย่างแท้จริง และมีประโยชน์ต่อคนในสังคมโลก
เพราะต้องใช้ความพากเพียร อดทน ตั้งใจศึกษาค้นคว้าจึงจะสำเร็จได้

            2. ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับพื้นฐาน
ประสบการณ์ และต้องมั่นใจว่าตนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนั้น

     3. เป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาค้นคว้ามีทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพียงพอ ควรทำประมาณการค่าใช้จ่าย
เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าพิมพ์รายงาน และอื่นๆ

            4. มีแหล่งการเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าเพียงพอ อาจจะเป็นวัสดุสารสนเทศในห้องสมุดฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

            5. สามารถขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
การนิยามปัญหา คือ การอธิบายปัญหาที่จะทำการศึกษาค้นคว้าให้ชัดเจน ประกอบด้วย
บทนำ หรือความเป็นมา จุดมุ่งหมาย สมมุติฐาน เป็นต้น

        บทนำ หรือความเป็นมา เป็นการกล่าวถึงที่มาของปัญหาที่จะศึกษาค้นคว้า แสดงให้เห็น
ว่าปัญหาคืออะไร เหตุใดจึงต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้น อาจอ้างทฤษฎี กฎเกณฑ์ หรือข้อเขียน
ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มีน้ำาหนักน่าเชื่อถือ การกำาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ใช้
ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เขียนให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา เขียนแยกเป็นรายข้อ หรือไม่แยกข้อ

ก็ได

ที่มาของแหล่งข้อมูล   
http://kruployja.blogspot.com/2015/06/blog-post.htmlตัวอย่างชื่อเรื่อง วิชา I20201

แหล่งพลังงานในครัวเรือน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปริมาณการใช้น้ำประปา
ผลผลิตต่อไร่ของข้าวพันธุ์ กข.6
การใช้ห้องสมุดของนักเรียน
วิชาที่ฉันชอบ
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
มอเตอร์ไซค์กับชีวิต
ค่าใช้จ่ายในการการดำรงชีพ
หินและหยกในแม่สาย
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของบ้านเพื่อนฉัน
การใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
พลอยลูกครึ่ง
อุณหภูมิเฉลี่ยของบ้านปูน
บ้านไม้กับความเปลี่ยนแปลงของอากาศ
ตลาดบานเช้าของแม่สาย
สถานแห่งศรัทธาแม่สาย
วิถีแหล่งธรรม
เส้นทางแห่งอัญมณี
ต้นไม้ใหญ่ในแม่สาย
สมุนไพรพื้นบ้าน
หมอเมือง
เครื่องจักสาน
อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ
เครื่องใช้พื้นบ้าน
อุปกรณ์ไม้ไผ่
จากหญ้าสู่หลังคา
ทานาคากับหน้าใส
วัยรุ่นกับการเจริญวัย
เท้าเบอร์ไหน
สัดส่วนร่างกาย
ข้าวแรมฟืน
ความร้อนจากถ่านไม้ชนิดต่างๆ
แมลงหน้าดิน
ความเป็นกรดเบสของน้ำจากบ่อ
ฮวงจุ้ยของบ่อน้ำ
ความกว้างของประตูรั่วบ้าน
ความสนใจของวัยรุ่น
อาชีพในดวงใจ
การศึกษาวิธีการทำหมูหยอง
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
การศึกษาวิธีการทำหมูหยอง
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี


ที่มาของแหล่งข้อมูล
http://is.kruhot.net/?page_id=2


ใบงานที่ 1 ประเด็นที่ฉันสนใจ

รายวิชา  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) รหัส I20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 1.  ให้นักเรียน ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 

    คลิกเลือกเพื่อเข้าไปเพิ่มประเด็นปัญหา