คำอธิบายรายวิชา

                                รายวิชา  I20201   การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ( Research and Knowledge Formation) 1.0 หน่วย

          ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถาม ในเรื่องที่สนใจ โดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในเพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้  สังเคราะห์ สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้

1.       ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ

2.       ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ

3.       ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.       ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.       ระบุแหล่งที่มาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้

6.       วิเคราะห์ ข้อค้นพบ ด้วยสถิติและนำเสนอด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม

7.       สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม

8.       เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

9.       เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง